Cao

Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand en biedt grote voordelen aan zowel werkgevers als werknemers. Belangrijk hierbij zijn inkomenszekerheid voor de werknemer, draagvlak en een meer voorspelbare loonkostenontwikkeling voor de werkgever.  

Cao's in de sector 

Modint onderschrijft het belang van een cao voor de sector. Voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) onderhandelt Modint namens haar leden in deze sectoren met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen over de cao MITT.  

Niet alle leden van Modint vallen onder de cao MITT. Zij kunnen onder een andere sector vallen. Dat kan bijvoorbeeld de cao Groothandel in Textielgoederen, de cao Retail Non-Food en de cao Textielverzorging zijn.  

Cao's MITT 

De sector MITT kent drie cao's:  

  • Cao MITT. Dit is de arbeidsvoorwaarden-cao, waarin ook de werkgeversheffing aan het Sociale Fonds MITT is geregeld.  

  • Cao SAVAMITT. Hierin is geregeld dat je als werkgever een WGA Hiaatverzekering uitgebreid voor je werknemers afsluit.  

  • Cao Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling is zorgt voor verlenging van de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. Veelal bekend als de regeling derde jaar WW.  

Op www.mitt.nl hebben cao-partijen MITT veel informatie beschikbaar gesteld over deze cao's. 

Algemeen verbindend verklaring 

Cao-partijen in de MITT laten de cao's van de MITT–sector door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaren. Dat betekent dat je als werkgever in de MITT verplicht bent om de cao te volgen. Ook als je geen lid van Modint bent. Om te weten of je een werkgever in de MITT bent, kijk je naar artikel 1.3 van de cao MITT.  
 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Ronald Veldman.