Ziek uit dienst

Wanneer het dienstverband van een zieke medewerker niet wordt verlengd, dan eindigt het contract desondanks van rechtswege. Maar ook nadat een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd of partijen een beëindiging met wederzijds goedvinden overeen zijn gekomen, kan een ziek geworden medewerker uit dienst gaan.

Van belang is om de zieke medewerker op de laatste werkdag ziek uit dienst te melden bij het UWV. Daarmee kan de medewerker in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering. Het UWV verzorgt de betaling van deze uitkering en zorgt voor verdere begeleiding in het kader van de re-integratie.

Veelgestelde vragen

Is het verplicht een re-integratieverslag te maken terwijl het duidelijk is dat de medewerker ziek uit dienst gaat?

Wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, kan het nog steeds zijn dat jij als werkgever via de bedrijfsarts de opdracht krijgt om een re-integratieverslag te maken. Dit is mede afhankelijk van de resterende duur van het contract na de eerste ziektedag. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Geen verplichting tot opstellen van een re-integratieverslag
  De medewerker blijft in dit geval na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst;
 • Verplichting tot opstellen van een kort re-integratieverslag
  Deze verplichting geldt als het contact van de medewerker binnen een periode van zes tot tien weken na de eerste ziektedag afloopt. Dit geldt ook voor medewerker waarvan de bedrijfsarts verwacht dat deze binnen drie maanden volledig is hersteld.
 • Volledig re-integratieverslag
  De verplichting tot het opstellen van een volledig re-integratieverslag geldt als het dienstverband van de zieke werknemer na tien weken of langer eindigt en deze medewerker ziek uit dienst gaat.

Naast het opstellen van een re-integratieverslag kan het zijn dat het UWV verdere informatie van de werkgever verlangt. Van belang hierbij is om de verlangde informatie binnen de gestelde termijn van het UWV aan te leveren. Wanneer deze termijnen worden overschreden, riskeer je als werkgever een boete van maximaal €455,-.

Samenvattend is het dus van belang dat de werkgever zich actief bezig blijft houden met de re-integratie van de zieke medewerker die uit dienst gaat en dat de medewerker dus het gebruikelijke traject bij de bedrijfsarts doorloopt.

Wat zijn de gevolgen als de medewerker ziek wordt na einde dienstverband?

Op het moment dat de medewerker uit dienst is, is deze niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Desondanks kan de ex-werknemer toch aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Indien de ex-werknemer namelijk ziek wordt binnen 4 weken nadat het dienstverband is beëindigd, blijft deze het recht op een Ziektewetuitkering behouden, als de ex-werknemer aansluitend geen andere baan had of heeft.  

Onder omstandigheden kan dan sprake zijn voor eigenrisicoschap voor de ZW.

Wat betekent ‘eigenrisicodragerschap’ voor de ziektewet (of WGA)?

Dit houdt in dat de werkgever  mede het (financiële) risico draagt indien (ex)medewerkers arbeidsongeschikt raken. Dit risico kan publiek worden verzekerd bij het UWV of privaat. Verschillende factoren zijn van toepassing om als werkgever te besluiten eigen risicodrager te worden voor de WGA en/of ziektewet. Dit hangt onder andere af van eventuele instroom van arbeidsongeschikte (ex)werknemers binnen je bedrijf in het verleden, de sector, de totale loonsom van het bedrijf en tot slot de visie die je als werkgever hebt omtrent re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Indien er is gekozen om dit risico publiek te verzekeren bij het UWV is de loonsom van de onderneming bepalend. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon per werknemer.

 • Kleine werkgevers hebben een loonsom tot € 882.500 (2022) en betalen slechts een vaste sectorpremie.
 • Middelgrote werkgevers hebben een loonsom van € 882.500 tot € 3.530.000 (2022). Zij betalen een combinatie van de vaste sector premie en een individuele premie. Hoe hoger deze loonsom is, hoe hoger het aandeel van de individuele premie.
 • Grote werkgevers hebben een loonsom boven de € 3.530.000 (2022)en betalen altijd een individuele premie. In dit geval wordt de instroom van een medewerker in de WGA dan 10 jaar doorbelast.


Financieel gezien hebben dus met name middelgrote en grote werkgevers er baat bij dat een werknemer niet ziek uit dienst gaat of niet binnen vier weken na het einde van het dienstverband alsnog ziek wordt. Uiteraard is dit niet altijd te voorkomen. Wel is het mogelijk om een beding in de arbeidsovereenkomst en/of vaststellingsovereenkomst op te nemen, waarin de werknemer  verplichtingen wordt opgelegd mocht deze onverhoopt toch ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na einde arbeidsovereenkomst.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Bert Schmidt.