Bijzondere regelingen UWV

Het UWV kent een aantal regelingen om te bevorderen dat ondernemers mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. In dit artikel gaan we in op een aantal van deze regelingen. 

Loonkostenvoordeel 

Het Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit bepaalde doelgroepen: 

  • Oudere werknemers met een uitkering; 

  • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 

  • Werknemers met een arbeidsbeperking; 

  • Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. 

De werknemer uit een bepaalde doelgroep beschikt hiervoor over een doelgroepverklaring. De werkgever neemt een kopie hiervan op in het personeelsdossier. Deze verklaring moet worden aangevraagd binnen drie maanden na indiensttreding. Pas na ontvangt van de doelgroepverklaring kan in de loonaangifte de indicatie voor de premiekorting LKV op ja worden gezet. 

Voor iedere categorie gelden een aantal verschillende voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het Kennisdocument WTL van de Rijksoverheid. Stapeling van meerdere regelingen is niet mogelijk, de hoogste berekende LKV telt. 

Afhankelijk van de subsidie is de maximale subsidie per kalenderjaar €6.000 (per verloond uur: €3,05) gedurende maximaal 3 jaar. Voor de Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden geldt een maximum van €2.000 (€1,01 per uur) en voor de herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer geldt een maximale duur van 1 jaar. De uitkering wordt berekend per verloond uur. Meer informatie is te vinden via het uwv

Loonkostensubsidie 

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als zij iemand in dienst nemen met een ziekte of handicap. De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De regeling is bedoeld voor werknemer die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Meer informatie hierover kan je opvragen bij de gemeente of een werkgeversservicepunt. 

Loondispensatie Wajong 

Werkgevers betalen tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan andere werknemers. Dit op voorwaarde dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft. Loondispensatie duurt minimaal zes maanden en maximaal 5 jaar, verlenging is hierbij mogelijk. Een arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt hierbij de loonwaarde. Uiteindelijk doel is dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers. 

No-riskpolis 

Voor diverse groepen werknemers is het mogelijk om aanspraak te maken op een no-riskpolis. Dit betekent dat de werkgever een ziektewetuitkering ontvangt als een werknemer ziek wordt en geen hogere ziektewet of WGA-premie verschuldigd bent. De voorwaarden zijn te raadplegen via de website van het UWV

Proefplaatsing 

Voor werknemers met een bepaalde uitkering die moeilijk werk vinden is het mogelijk om te werken met een proefplaatsing. De werknemer komt dan, na toestemming van het UWV, twee maanden werken met behoud van uitkering. De werkgever is over de proefplaatsing geen loon verschuldigd, waardoor er ook geen sprake is van een dienstverband. Als de werkgever na de proefplaatsing een dienstverband aan wilt bieden dient dat minimaal een arbeidsovereenkomst van zes maanden te zijn. Daarnaast gelden nog diverse andere voorwaarden. Op de website van het UWV is meer informatie te vinden. 

Jobcoach 

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn. Voor een interne jobcoach kan aanspraak worden gemaakt op een subsidie. Meer informatie en de voorwaarden zijn op de site van het UWV hier terug te vinden. 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid