Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 1 januari 2004 is de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van toepassing. Op grond van deze wet geldt voor werkgevers een loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor een periode van 104 weken. Een AOW-gerechtigde heeft recht op 6 wekenrecht op loondoorbetaling bij ziekte (in plaats van 104 weken). 

 

Wetgeving 
Op grond van art 7: 629 BW heeft een werknemer gedurende deze 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.  

Cao MITT 
Werkgevers mogen in positieve zin afwijken van de hoogte van loondoorbetaling, zowel als individuele arbeidsvoorwaarde als binnen cao’s. In de cao MITT van de wet afgeweken en zijn twee verschillende regelingen opgenomen: de Afbouwregeling (standaard) en de Wachtdagenregeling. 

Afbouwregeling 
De Afbouwregeling geldt als standaardregeling met een aflopend percentage per 26 weken voor wat betreft doorbetaling van het periode-inkomen bij arbeidsongeschiktheid: 100% in de eerste 26 weken, gevolgd door 95% over week 27 t/m 52, gevolgd door 90% over week 53 t/m 78 en 85% over week 79 t/m 104. 

Wachtdagenregeling 
De werkgevers kan ook kiezen voor de wachtdagenregeling. De werkgever betaalt in dat geval ze 100% van het periode-inkomen door, maar er geldt geen loondoorbetaling over een wachtdag.  Eén wachtdag is van toepassing bij de 2e en 3e ziektemelding in het kalenderjaar en twee wachtdagen bij de 4e en 5e ziekmelding. 

Doorbetaling na 104 weken 
De cao MITT kent ook een afspraak voor werknemers die na 104 weken (twee jaar) minder dan 35% arbeidsongeschiktheid zijn en blijven werken. Verricht hij arbeid op basis van zijn volledige resterende verdiencapaciteit, dan vult werkgever het periode-inkomen aan tot 85% van het oude periode-inkomen. De werkgever betaalt deze aanvullen vanaf het 3e t/m 7e jaar van arbeidsongeschiktheid. 

Cao SAVAMITT 
In de MITT-sector geldt ook een verplichte WGA Hiaatverzekering voor werknemers. Dit is geregeld in de cao SAVAMITT. Hierdoor wordt een aanvulling op de uitkering geregeld voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (35-80%) of volledig arbeidsongeschikt (80-100%) maar niet duurzaam. Dat betekent dat er nog kans op herstel is.  

Vangnetregeling  
Als uitzondering op de hoofdregel dat loon doorbetaald moet worden bij ziekte, zijn er bepaalde groepen medewerkers waarbij het loon bij ziekte niet hoeft te worden doorbetaald. Deze medewerkers vallen doorgaans onder het zogenaamde vangnet van de Ziektewet (ZW) en kunnen aanspraak op een ziekengelduitkering. Groepen medewerkers die o.a. onder de vangnetvoorziening van de ZW vallen zijn zwangere en (recent) bevallen vrouwen; herintredende (ex-)arbeidsongeschikten; werknemers die ziek zijn in verband met orgaandonatie; medewerkers van wie de dienstbetrekking eindigt binnen het tijdvak van 104 weken waarover het loon moet worden doorbetaald, uitzendkrachten etc. 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid