Nieuwsbericht

Ambitieuze EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel

19-04-2022 - Om uitvoering te geven aan de EU Green Deal, presenteerde de Europese Commissie op 30 maart jl. de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel. Een ambitieus actieplan waarmee duurzaamheid de norm wordt.  Modint onderschrijft de visie voor 2030 om te bouwen aan een competitieve, robuuste en innovatieve textiel sector, te streven naar een hogere kwaliteit kleding dan met het ‘fast fashion’ business model waarbij het textiel op de EU-markt duurzaam, repareerbaar en recyclebaar is en circulariteit de norm.

Tevens onderstrepen wij dat Europese harmonisatie van wet- en regelgeving nodig is om deze ambities waar te maken, naast dat landen – zoals Nederland -  de ruimte nemen om koploper te (willen) zijn.

De strategie in het kort

Er worden acties voorgesteld die de gehele levenscyclus van textielproducten omvatten, waarbij bij de verduurzaming onder andere gekeken wordt naar duurzame technologische oplossingen en innovatieve bedrijfsmodellen. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Nieuwe design richtlijnen voor textiel
  • Duidelijkere informatie, waaronder een digitaal productpaspoort
  • Strengere controles op greenwashing
  • Aandacht voor microplastics
  • Geharmoniseerde EU-regels inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
  • Economische stimulansen om producten duurzamer te maken en over- productie en consumptie tegen te gaan
  • Ondersteuning van onderzoek
  • Het aanpakken van de uitdagingen in verband met het stopzetten van de uitvoer van textielafval

Deze strategie is onderdeel van een groter geheel. Momenteel zijn er 16 ontwikkelingen in Europa die onze industrie gaan raken. Hiervan zijn de eerste voorstellen al gepubliceerd en zijn andere voorstellen nog in een verkennende fase. Ook zijn er in lidstaten al ontwikkelingen die voorlopen hierop. In Nederland is dit bijvoorbeeld de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid voor kleding en textiel (UPV) die start vanaf 1 juli 2023, de Wet Zorgplicht Kinderarbeid en De Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. 

Alle stappen moeten uiteindelijk leiden tot een volledig circulaire economie in 2050.

Gelijk speelveld

We hebben door participatie in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel gezien dat bedrijven goed in staat zijn om een transitie te maken en volgens internationale richtlijnen het gepaste zorgvuldigheidsprincipe toe te passen. Ondanks dat maken we ons wel zorgen over de hoeveelheid en het tempo van de ontwikkelingen die op ons afkomen. Belangrijke onderwerpen zijn: Harmonisatie, gelijk speelveld, het volgen van de juiste standardisatieprocessen en bereiken van consensus, afstemming van bestaande initiatieven op de aankomende wetgevingen, administratieve lasten, de rol van de overheid (als inkopende partij, handhaver en stimulator) en de proportionaliteit voor het MKB. Wij zijn van mening dat impact realiseren, voor alle ontwikkelingen het vertrekpunt moet zijn.

De komende tijd zullen we op Europees en nationaal niveau onze standpunten duidelijk maken.
Daarnaast zullen we met onze leden delen of en hoe de ontwikkelingen hun branche gaat raken, maar ook hoe wij ze kunnen ondersteunen bij deze transitie.