Nieuwsbericht

In 3 fasen naar een sociaal veilige organisatie

10-05-2022 - De afgelopen maanden hebben verschillende berichten over grensoverschrijdend gedrag de media bereikt. Helaas blijkt dat dergelijk gedrag ook regelmatig voorkomt op de werkvloer. Als werkgever wil je deze situaties niet alleen voorkomen, maar ben je ook wettelijk verplicht om je in te spannen voor een gezonde en veilige werkomgeving binnen jouw organisatie. Maar hoe pak je dit aan?

Modint biedt ondernemers handvatten in het volledige proces naar een sociaal veilige organisatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie fasen: verkennen, verbinden en veranderen. Allereerst worden door middel van verdiepende onderzoeken de huidige stand van zaken in kaart gebracht om er vervolgens zeker van te zijn dat alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. Wanneer dit punt is bereikt kan worden overgegaan tot het nemen van gerichte acties of maatregelen. Aan de hand van de drie fasen lees je hieronder enkele tips om een bijdrage te leveren aan een sociaal veilige werkomgeving

RI&E

Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden risico’s op het gebied van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart gebracht. Eén van deze risico’s wordt gevormd door de psychosociale arbeidsbelasting of PSA van de medewerker. Als werkgever is het daarom ten zeerste aan te raden om tijdig onderzoek te doen naar de ‘gevaren’ binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de erkende Branche RI&E en/of een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot het laten uitvoeren van een RI&E. Neem dan vrijblijvend contact met ons op of mail naar rie@modint.nl. Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden RI&E van toepassing.

De arbocatalogus

De arbocatalogus beschrijft hoe de sectoren mode-interieur en de tapijt-textiel kunnen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. De Arbocatalogus is een sectordocument terwijl een RI&E voor één bedrijf geldt.

In deze catalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. Modint, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de afspraken gebundeld in een zogenoemde Arbocatalogus. De wetgever heeft doelvoorschriften opgesteld waar werkgevers en –nemers aan moeten voldoen. Hoe zij dat kunnen doen is in de Arbocatalogus voor de belangrijkste risico’s in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie weergegeven. Hierin staan methoden en/of middelen beschreven die ingezet kunnen worden. Neem een kijkje op: Modint arbocatalogus

Verzuimgegevens in kaart brengen

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt is het aan de werkgever om maatregelen te treffen die nodig zijn om deze medewerker te laten re-integreren. Daarom is het belangrijk om het verzuim binnen de organisatie in kaart te brengen om hier tijdig op te kunnen anticiperen. De Modint verzekeringsdienst biedt een arbodienst en verzuimverzekering in één om je hierin bij te staan.

MTO

Stel: er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon ter beschikking gesteld, maar de medewerkers maken hier geen gebruik van. En wat vertelt het hoge verzuimpercentage? Een mogelijke oorzaak kan worden gevonden bij de werkbeleving en tevredenheid van de medewerker. Mogelijk voelt deze zich onvoldoende betrokken bij de organisatie of zich niet comfortabel genoeg om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan hierover eventueel meer inzicht bieden.  

Arbobeleid

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het ziekteverzuimbeleid en contactgegevens van de preventiemedewerker vormen belangrijke onderdelen van het arbobeleid. Het maken en uitvoeren van een arbobeleid is een wettelijke verplichting van de werkgever en beschrijft het beleid dat binnen de organisatie wordt gevoerd ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het ook een instrument om werknemers te voorzien van de juiste voorlichtingen en instructies ten aanzien hiervan. Via welk medium nemen zij bijvoorbeeld contact op met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts?

Voorbeeldfunctie leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het gedrag van collega’s. Zij hebben in die hoedanigheid een voorbeeldfunctie. Wanneer een leidinggevende zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag of het niet zo nauw neemt met de regels, bestaat de reële kans dat deze gedragingen worden overgenomen door andere medewerkers. Het is daarom ten zeerste aan te raden om alle medewerkers binnen jouw organisatie hier de juiste handvatten voor te bieden door hen bijvoorbeeld te wijzen op het volgen van een training. Bekijk de subsidiemogelijkheden voor scholing via de volgende link: https://modint.nl/content/215-subsidies