Nieuwsbericht

Initiatiefnota D66 duurzaam textiel biedt kansen in de transitie van niche naar norm

Kamerlid Kiki Hagen heeft deze week een initiatiefnota ingediend in de Tweede Kamer. Hiermee verzoekt ze de kamerleden om steun voor aanvullende acties op het Nationale en Europese Transitiebeleid van de Textielindustrie. De hele initiatiefnota is hier te lezen.

De onderwerpen die worden benoemd, de vele keurmerken, belemmerende wet- en regelgeving en de ontwikkeling van circulaire businessmodellen, zijn herkenbaar en relevant voor de verduurzaming van de sector. Deze onderwerpen hebben we als Modint scherp in beeld, onder meer door nauwe betrokkenheid bij veel Nationale en Europese initiatieven. We juichen dan ook iedere vorm van steun toe dat leidt tot versterking of versnelling in de transitie - in Modint termen - “van niche naar norm”. Het stemt ook tevreden dat in de nota oog is voor aansluiting bij bestaand beleid, het verminderen van de administratieve lasten en kosten voor bedrijven. Onder andere door te streven naar een Europese aanpak.

Voor Modint en haar leden is het belangrijk dat het kabinet een dergelijke ondersteunende rol gaat vervullen om te voorkomen dat een initiatiefnota het omgekeerde bewerkstelligt: namelijk versnippering of extra beleidslijnen. Veel van de genoemde doelstellingen vinden nationaal al hun plek in bijvoorbeeld:

  • het voormalig Convenant Duurzame Kleding en Textiel;
  • de lopende dialoog over het Next Generation Agreement;
  • het Sectorplan Circulaire Textielketen (2019);
  • netwerkoverleg Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-25;
  • stakeholderoverleg Microplastics;
  • Dutch Circular Textile Valley;
  • het vormgeven van de producentenorganisatie Stichting UPV Textiel;
  • participatie in de Europese beleidsvorming en het circulaire innovatieprogramma ReHubs met Euratex.

Uitgangspunt voor Modint is en blijft de ambitie om vanuit Nederland doelmatig en proportioneel bij te dragen aan de verduurzaming en circulariteit van de sector. We doen dit door in onze keten mens, dier en milieu te respecteren en verantwoording te nemen voor de afvalfase. Efficiënte inzameling van textiel, het bevorderen en uitrollen van circulaire koploper-initiatieven en circulaire (recycling) innovaties zijn cruciale stappen in het transitieproces. Hiermee kan de toepassing van duurzame, circulaire materialen opgeschaald worden en daarmee in de toekomst de norm zijn. Een optimale mix van circulaire R-strategieën is leidend voor het ontwerp en de gebruiksfase van kleding in circulaire businessmodellen. Geheel in lijn met en vooruitstrevend in de transitie naar een circulaire economie in 2050.

Door participatie in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben we gezien dat bedrijven goed in staat zijn om een transitie te maken. Desondanks maken we ons wel zorgen over de hoeveelheid en het tempo van de ontwikkelingen die op ons afkomen. Om die reden zetten we ons op diverse plekken in om de circulaire economie voor textiel vorm te geven, met voldoende aandacht voor doelmatigheid en proportionaliteit voor het MKB. Wij zijn van mening dat impact realiseren voor alle ontwikkelingen het vertrekpunt moet zijn.

Modint zet zich in voor een duurzame waardeketen en is continu in gesprek met stakeholders en verschillende ministeries in het vormgeven van beleid en de implementatie daarvan. Voor het Besluit UPV Textiel zetten we in lijn met wettelijke besluiten een collectieve producentenorganisatie op (zie: www.stichtingupvtextiel.nl), in samenspraak met het Ministerie van I&W en partijen uit de huidige textiel-inzameling en verwerking. Om daadwerkelijk een wereldwijde impact te hebben werken we op Europees niveau samen met andere EU brancheorganisaties onder de vlag van de Europese Textiel Strategie. Hierin werken we samen aan onderwerpen zoals een Product Environmental Footprint (PEF), transparantie en innovatie. Onze inspanningen zijn gericht op de transitie naar een competitief, veerkrachtig en verantwoord textiel ecosysteem.

De initiatiefnota is een mooie kans voor de Nederlandse textielsector om stappen te maken als Europese voorloper op het beleid met overtuigende circulaire textiel producten. Een belangrijke stap naar de duurzame ontwikkeling van de sector: van niche naar norm.

 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Miriam Geelhoed of Peter Koppert

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid