Nieuwsbericht

Duurzaamheid, the License to Operate

De meeste bedrijven die aan het COEN conjunctuuronderzoek van het CBS meededen (82 procent) hebben dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. In 2022 was dit nog minder dan tachtig procent van de bedrijven. Het onderzoek werd gehouden onder alle Nederlandse bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening en dus ook in de kledingindustrie en de textielindustrie (inclusief tapijt). Daarover zo meer.

Duurzame bedrijfsvoering in Nederland

Bijna een kwart van alle bedrijven heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. Maatregelen omtrent circulaire economie ─ milieubewust omgaan met grondstoffen en afval ─ werden door één op zeven van de bedrijven genoemd. De helft daarvan was bezig met het verminderen van uitstoot. Ruim een derde van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. Bijna één vijfde van alle bedrijven heeft dit jaar niet verder verduurzaamd, ook een cijfer… Financiële middelen zijn daarbij vaker een belemmering bij het kleinbedrijf, terwijl grote bedrijven de eigen bedrijfsvoering vaker al grotendeels duurzaam acht.

Tot zover heel Nederland, Modint graaft zoals je weet, altijd wat dieper in dit soort cijfers, op zoek naar de uitkomsten voor de textiel- en kleding sectoren. Je vindt de resultaten onderaan deze pagina in grafieken weergegeven. Let op: de legenda’s en kleuren in de grafieken komen niet helemaal overeen tussen textiel en kleding omdat op sommige categorieën juist wel of helemaal niet is geantwoord.

Middenpositie voor de textielindustrie?

Toen men in september 2023 de textielindustrie vroeg welke uitspraak over duurzaamheid het best bij het bedrijf paste, vond ruim de helft van de bedrijven dat zij een middenpositie innamen, noch in grote mate duurzaam, noch in kleine mate. Eén vijfde achtte het bedrijf wel flink duurzaam, een kwart juist minder duurzaam.
Op de vraag of het bedrijf maatregelen had genomen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan vorig jaar, gaf ruim twee op de vijf bedrijven een positief antwoord, waarbij ze aangaven op meerdere fronten naar duurzaamheid te streven. Bijna één op de vijf moest met “Nee” antwoorden. De rest van de bedrijven koos voor “Ja” en rapporteerde maatregelen op het gebied van energie, of op het gebied van grondstoffen, bedrijfsmiddelen en afval. De grootste belemmering was volgens een kwart van de bedrijven het tekort aan financiële middelen, maar daar staat tegenover dat een derde van de bedrijven geen belemmeringen ondervond.

De kledingindustrie

De kledingindustrie is in dit soort statistieken relatief klein, vergeleken met de textielindustrie en de kledinggroothandel, we benadrukken het elke keer. Helaas zijn er voor de kledinggroothandel geen aparte cijfers uitgesplitst. Toen men de kledingindustrie vroeg welke uitspraak over duurzaamheid het best bij het bedrijf paste, vond ruim veertig procent van de bedrijven dat zij een middenpositie innamen, noch in grote mate duurzaam, noch in kleine mate. Dertig procent achtte het bedrijf wel flink duurzaam, iets minder dan een vijfde juist minder duurzaam. Hiermee trok de kledingindustrie zich een duurzamere broek aan dan de textielindustrie. We kunnen als Modint zowel argumenten vóór als tegen deze stelling bedenken.

Op de vraag of het bedrijf maatregelen had genomen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan vorig jaar, gaf bijna de helft een positief antwoord, waarbij ze aangaven op het gebied van grondstoffen, bedrijfsmiddelen en afval naar een gezond milieu te streven. Bijna één op de tien moest met “Nee” antwoorden. Een kwart van de bedrijven had gekozen voor maatregelen op het gebied van energie. De grootste belemmering was volgens vijftien procent van de kledingbedrijven het tekort aan financiële middelen, lager dan in de textiel waar de investering in machines hoger is. Daar staat tegenover dat slechts een vijfde van de bedrijven geen belemmeringen ondervond, lager dan in de textiel en tapijtindustrie. Kenmerkend voor de kledingindustrie is de afhankelijkheid van derden in een ingewikkelde keten. Twaalf procent van de bedrijven vond het moeilijk om te verduurzamen omdat het geen competitief of financieel voordeel oplevert. Tegen die bedrijven zeggen we als Modint dat verduurzaming geen concurrentievoordeel is maar een  “License to Operate”, de toegang tot de markt van vandaag en morgen.

Bronnen COEN Conjunctuurenquête 
Meer info: https://modint.nl/thema/mvo 

Door Rens Tap
Business Development

Rens Tap