Nieuwsbericht

Een maand Brexit: hoe staat het ervoor

Please scroll down for the English version.

09-02-2021 | Dat de Brexit voor 'kinderziektes' zou zorgen is logisch, heeft de Britse premier Johnson recentelijk gezegd. Maar nu het stof van de Brexit neerdaalt, worstelen bedrijven ook volop met structurele problemen. Modint heeft tot op heden nog niet veel vragen gekregen over het nieuwe zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Wel waren er al in december 2020 vragen over het nieuwe UKCA mark dat het CE mark zal vervangen. Daarover hebben we in december 2020 dan ook een Q & A georganiseerd, waarin vragen van onze leden zijn beantwoord. We zien nu dat veel bedrijven de grens nog altijd vermijden en daardoor pas later dit jaar kennismaken met de nieuwe regels.

Belangrijkste knelpunten/ aandachtspunten zijn (in willekeurige volgorde):

  • De juiste toepassing van oorsprongsregels
  • Vertragingen bij de Britse douane
  • UKCA mark

Graag willen we bedrijven wijzen op de nu reeds bestaande mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij de Brexit. Zo zijn er de Brexitvouchers voor ondernemers die zaken doen met het VK en bijvoorbeeld ondersteuning willen om te inventariseren welke concrete gevolgen er nu zijn voor het bedrijf of juist advies en/of coaching zoeken. Bedrijven die zich juist meer willen oriënteren op andere markten kunnen een van de Starters International Business-vouchers aanvragen om bijvoorbeeld coaching te krijgen bij het zoeken naar alternatieve markten.

Logistiek
Modint Logisitek ondersteunt bedrijven ook in het zoeken naar concrete oplossingen als u problemen ondervindt bij de handel met het VK.

Modint heeft in 2019 al een meeting georganiseerd (i.s.m. transport bedrijf Verhoek) over de douane effecten van de Brexit specifiek voor de Tapijtbedrijven.
We horen graag waar je op dit moment tegenaan loopt en waar we van advies kunnen zijn.

Neem contact op met Antonio Barberi 

Geef ook je input voor lobby Brexit ondersteuning Brexit Adjustment Reserve

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

One month after the introduction of BREXIT

It is logical that Brexit would cause 'problems', British Prime Minister Johnson recently said. But now that the dust of Brexit is settling, companies are also struggling with structural problems. However, MODINT has not yet received many questions in January about new business with the UK. However, there were already questions about the new UKCA mark that will replace the CE mark in December 2020. To this end, a Q&A was organized by MODINT in December 2020.

Many companies are still avoiding the border and will therefore only be introduced to the new rules later this year. Most important bottlenecks / points of attention are (in no particular order):

  • Correct application of rules of origin 
  • Delays at UK customs 
  • UKCA mark 

We would like to point out to companies the already existing options for obtaining support during Brexit. For example, there are the Brexit vouchers for entrepreneurs who do business with the UK and who want support to identify the concrete consequences for the company or are looking for advice and / or coaching. Companies that want to orient themselves more in other markets can apply for one of the Starters International Business vouchers, for example to receive coaching in the search for alternative markets. 

MODINT Logistics also supports companies in their search for concrete solutions if you have problems trading with the UK. Modint already organized a meeting in 2019 (in collaboration with transport company Verhoek) about the customs effects of the BREXIT specifically for the carpet companies. 
MODNT would like to hear what you may encounter at the moment and where we can be of advice. Please contact Antonio Barberi Ettaro.

Please also give your additional input for lobby Brexit support: Brexit Adjustment Reserve (BAR).

 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid