Nieuwsbericht

Input nodig voor lobby Brexit-ondersteuning BAR (Brexit Adjustment Reserve)

Please scroll down for the English version.

09-02-2021 | Modint participeert in de VNO-NCW Taskforce Brexit om de belangen van onze sector goed te kunnen behartigen en zicht te houden op ontwikkelingen in andere sectoren. Op dit moment staan er twee belangrijke onderwerpen op de agenda van de taskforce: inventarisatie na 1 maand Brexit en het Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Inventarisatie problemen bij leden na 1 maand Brexit.

Ervaar je of verwacht je problemen door de Brexit, geef het aan ons door. Dit is ook belangrijk als input voor het Brexit Adjustment Reserve (BAR). Tot dusver krijgen we uit onze achterban vooral signalen over de oorsprongsregels en verlegging van distributie naar Nederland. Maar we horen graag of ook andere issues merkbaar zijn, bijvoorbeeld dalende volumes in export naar het VK. Geef dit door aan Antonio Barberi.

Uit de verschillende sectoren worden op dat moment als belangrijkste knelpunten/ aandachtspunten genoemd  (in willekeurige volgorde):

 • De juiste toepassing van oorsprongsregels
 • Vertragingen bij de Britse douane
 • Het moeilijk kunnen Waarborgen level playing field
 • Grensformaliteiten zijn onduidelijk voor Oost Europese chauffeurs
 • Een verlegging distributie naar Nederland
 • Volumes in export dalen
 • Verdeling van de BAR

 

Brexit Adjustment Reserve (BAR)
Vanuit Modint en het gezamenlijke bedrijfsleven is gelobbyd voor beleidsinstrumenten die die de transitie bevorderen en negatieve gevolgen voor sectoren te verzachten. Een van de resultaten daarvan is dat er nu wordt gesproken over het zogeheten Brexit Adjustment  (BAR). De stand van zaken van de gesprekken is:

 • Van de 5 mld. vanuit de EU is het plan om Nederland 757 mln. toe te wijzen (deze allocatie is nog niet in beton gegoten)
 • Meerdere lidstaten pleiten voor een andere verdeelsleutel, na Ierland heeft Nederland de grootste allocatie in het huidige plan.
 • Het krachtenveld is nu nog volop is beweging, sommige lidstaten brengen ook Covid-19 argumenten in en wijzen op het effect in de toerismesector. Voor Nederland is de verwevenheid met het VK belangrijk.
 • Het tijdspad van deze onderhandelingen is nog onduidelijk

De uitbetaling zal waarschijnlijk plaatsvinden in twee ronden op basis van ingediende verzoeken door lidstaten:

 • 2021 4 mld.
 • 2024 1 mld.

De periode waarop het betrekking moet hebben: 1 juli 2020 – 31december 2022

Het geld komt in eerste instantie bij de Nederlandse overheid en deze kan redelijk zelfstandig bepalen hoe dit geld te verdelen. Gedacht kan worden aan ondersteuning op het gebied van:

 • Werkgelegenheid (omscholing en trainingen)
 • Communicatie inspanningen
 • Douane diensten

Er wordt onder andere gedacht aan:

 • Eenmalig bijdrage voor kosten in douane formaliteiten
 • Aparte regeling voor de visserij
 • Andere publieke uitgaven (NVWA en douane)

De Nederlandse groente- en fruitsector heeft al berekend wat de kosten zijn van de Brexit. Zij zoeken een oplossing in een zogenaamde UK Fresh Lane (d.w.z. een efficiënt en betrouwbaar keuringsproces), de Nederlandse Sierteelt heeft dezelfde problemen.

 

Oproep: deel ervaringen & ideeën

De Nederlandse overheid lijkt ontvankelijk voor nieuwe systemen of methoden en adviezen
die een besparing kunnen opleveren voor meerdere jaren. Voor een eenmalige bijdrage in
kosten vanwege de Brexit is men minder ontvankelijk.

Modint kan op dit moment nog beïnvloeden hoe de regeling er uit komt te zien.Daarom deze oproep aan alle leden om ervaringen en ideeën te delen die jouw bedrijf
en onze sector structureel kosten kan besparen. We verzamelen de input en kijken
vervolgens in welke vorm een en ander ondersteuning kan krijgen uit het BAR fonds.

 Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met

Antonio Barberi Ettaro

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modint asks for additional input for lobby Brexit support: Brexit Adjustment Fund (BAR) 

MODINT participates in the VNO NCW Task Force Brexit in order to properly represent the interests of our sector and to monitor developments in other sectors. At the moment, there are two important topics on the task force's agenda: inventory after 1 month of Brexit and the Brexit Adjustment Fund (BAR). 
Inventory of problems among members after 1 month of Brexit.

If you experience or expect problems due to Brexit, let us know. This is also important as input for the Brexit Adjustment Fund (see annex). So far, we have mainly received signals from our supporters about the rules of origin and the shift of distribution to the Netherlands. But we would like to hear whether other issues are also noticeable, for example falling volumes in exports to the UK. Pass this on to Antonio Barberi Ettaro.

From the various sectors, the following are listed as the most important bottlenecks / points for attention (in no particular order): 

 • Correct application of rules of origin 
 • Delays at UK customs 
 • Difficulty in ensuring a level playing field 
 • Border formalities are unclear for Eastern European drivers 
 • A diversion of distribution to the Netherlands 
 • Volumes in exports are falling
 • Distribution of the BAR Brexit adjustment Fund (BAR) 

Modint and the corporate sector have lobbied for policy instruments that promote the transition and mitigate negative consequences for sectors. One of the results of this is that the so-called Brexit Adjustment Fund (BAR) is now being discussed. The state of affairs of the discussions is as follows:

 • Of the 5 billion from the EU in the plan to allocate 757 million to the Netherlands (this allocation has not yet been set in stone)
 • Several member states argue for a different allocation key, after Ireland, the Netherlands has the largest allocation in the current plan
 • The force field is still in full swing, some Member States also contribute COVID arguments and the effect on the tourism sector. The relationship with the UK is important for the Netherlands. 
 • The timeline of these negotiations is still unclear The payout is likely to take place in two rounds based on requests submitted by Member States: 
 • 2021 4 billion 
 • 2024 1 billion 

The period to which it must relate is: 1 July 2020 - 31 December 2022 In the first instance, the money comes to the Dutch government, which can decide independently how to distribute this money. This could include support in the areas of: 

 • Employment (retraining and training) 
 • Communication efforts
 • Customs services Among other things, it is already thought of:
 • One-off contribution for costs in customs formalities 
 • Separate regulation for fishing
 • Other public expenditure (NVWA and customs) 


The fruit and vegetable sector has already calculated the costs of Brexit. They are looking for a solution in a so-called UK Fresh Lane (i.e. an efficient and reliable inspection process), the Dutch floriculture has the same problems. The Dutch government appears to be receptive to new systems or methods and advice that can yield savings for several years. People are less receptive to a one-off contribution towards costs due to Brexit. At the moment, Modint can still influence what the scheme will look like. That is why we call on all members to share experiences and ideas that can save you and our sector structural costs. 
MODINT can see in what form it can receive support from the BAR fund. You can contact Antonio Barberi Ettaro. 

Bijlagen

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid