Nieuwsbericht

Wetsvoorstellen voor verantwoord ondernemen - NL-DU-EU

14-03-2022- Bedrijven worden verplicht om de sociale- en milieu impact in beeld te brengen van hun eigen activiteiten inclusief die van directe en indirecte handelsrelaties.  Waar nodig moeten bedrijven actie ondernemen om schade te voorkomen of verzachten. Zo ziet het er uit voor Modint leden als de voorgestelde 'Directive on Corporate Sustainability Due Diligence' (DCSDD) wordt geaccordeerd door het Europees Parlement en de Europese raad. Naast de Europese regelgeving komt er ook nieuwe Nederlandse en Duitse due diligence wetgeving. We zetten een en ander op een rijtje. 

Om te voldoen aan de wet moeten bedrijven due diligence in hun beleid integreren. Daarbij hoort ook het opzetten van een klachtenprocedure, het in kaart brengen van de effectiviteit van de maatregelen en publiekelijke rapportage volgens de nieuwe EU-Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Welke bedrijven moeten hier rekening mee houden en wanneer?

De kleding en textielsector wordt genoemd als hoog-risico sector. Dan val je al met meer dan 250 medewerkers en een netto omzet van 40 miljoen euro wereldwijd onder deze scope. Modint zoekt nog verder uit welke leden er precies onder vallen. Voor deze groep zullen de regels wel twee jaar later van start gaan dan voor de grotere bedrijven met meer dan 500 medewerkers en een netto omzet van 150 miljoen euro wereldwijd. Zij moeten ook, conform de ‘Paris Agreement’ in hun doelen opnemen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Wanneer het voorstel is aangenomen hebben lidstaten van de Europese Unie twee jaar om het voorstel om te zetten naar een nationale wet.

MKB support

Het MKB kan alsnog worden aangesproken door handelsrelaties om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Daarom is het van groot belang dat ondersteunende sectorinitiatieven zoals het Next Generation Agreement (NGA) doorgang kunnen vinden. En het liefst in Europees verband. Er wordt al wel geschreven over een EU fonds voor het MKB en guidelines. Wat goed zou zijn is als er duidelijke versimpelde maatregelen voor het MKB worden opgenomen in de directive. Bovendien dat als er een negatieve impact in de keten is dat er niet meteen sancties worden uitgevoerd, maar dat er ruimte is voor verbetering. Due diligence is immers conform internationale richtlijnen een proces waarin ruimte met zijn voor continue verbetering en samenwerking met leveranciers en klanten. Veel leveranciers hebben nog veel meer ruimte en kennis nodig om zich te kunnen conformeren aan deze richtlijnen. Modint draagt die boodschap uit kan leden bovendien goed bij alle due diligence stappen ondersteunen.

Level Playing field, check!

Ook bedrijven die niet uit de EU komen, maar wel in de EU actief zijn, moeten zich aan de due diligence wet houden.

Wie zal de wet handhaven?

Nationale autoriteiten zullen toezien op de nieuwe regels. Deze autoriteiten mogen boetes opleggen wanneer bedrijven niet aan de regels voldoen, tenzij een bedrijf een contractuele clausule heeft opgenomen in het contract met de leveranciers (en eventueel een actieplan heeft afgesproken). Aansprakelijkheid kan niet worden ontlopen met als enige argument dat niet-EU-recht van toepassing is (toepasselijk recht). Het wordt daarnaast ook mogelijk voor slachtoffers om juridische actie te ondernemen tegen bedrijven die nalatig zijn geweest.

En een Duitse Due diligence wet?

Ja, deze wet is komt er zeker. Vanaf 2023 gaat er een Duitse Due diligence wet (Supply Chain Due Diligence Act) in werking die alleen geldt voor grote bedrijven inclusief buitenlandse bedrijven met een kantoor in Duitsland (>3.000 medewerkers; vanaf 2023, >1.000 medewerkers). Er worden jaarlijkse rapportages op eigen website gevraagd en het indienen bij een publieke toezichthouder.

Due diligence is alleen verplicht voor de eigen activiteiten (inclusief dochterondernemingen) en directe toeleveranciers. Bedrijven zijn verplicht risico's te identificeren waarmee zij direct verbonden zijn. Bij indirecte toeleveranciers en moeten deze voorkomen en mitigeren als ze "gefundeerde kennis" hebben van misstanden.

En een Nederlandse?

Ja, ook in Nederland komt er rond de zomer een beleidsmix van verplichtingen, informatievoorziening, het inrichten van support centrum en (RVO) subsidie. Zo zullen er verplichte due diligence maatregelen voor bedrijven zullen zijn. Modint houd je op de hoogte zodra er meer bekend is. In de tussentijd werken we door aan een NGA waarin bedrijven een Multi stakeholder platform wordt aangeboden waar we kunnen samenwerken en voorsorteren op due diligence, maar ook bijvoorbeeld circulaire ambities.