subsidies

Actuele subsidie mogelijkheden voor scholing

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verdient voortdurend aandacht. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk dat werknemers hun kennis en kunde
up-to-date houden. De overheid is zich hier ook van bewust en heeft daarom een aantal subsidies in het leven geroepen die bedrijven voor hun medewerkers en scholing kunnen benutten.

Werknemers moeten langer doorwerken tot hun pensioen. De digitalisering en automatisering van productieprocessen zorgen voor een verandering in de benodigde kennis en vaardigheden van werknemers in de MITT-sector. Het wordt steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Daarom is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

 

Op deze pagina staat een overzicht van actuele subsidies. De informatie is altijd actueel! 


Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven helpt vaak bij de aanvraag van een subsidie.


Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met Marieke Kuper

 

STAP-budget inzetten voor aanbod Modint Academy 

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Er zijn verschillende tijdvakken per jaar waarin aanvragen van het STAP-budget mogelijk is. In dit overzicht is te zien hoe het budget verdeeld is over de verschillende aanvragers en opleiders. Modint Academy hoopt vanaf 1 juli, het derde tijdvak, met vakspecifiek aanbod in het register te staan, zodat ook voor opleidingen die MITT specifiek zijn subsidie kan worden aangevraagd. Ook andere opleiders die voor het vakmanschap in de sector belangrijk zijn, kunnen zich dan hopelijk aanmelden.
Neem voor meer info contact op met Marieke Kuper: kuper@modint.nl

 

Eerste aanvraagronde subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is open.

Heb je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Je helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Meer informatie

 

Subsidieregeling praktijkleren - vanaf juni 2022

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk alvast of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022, 9:00 uur tot 16 september 2022, 17:00 uur.

Meer informatie

 

SLIM subsidie

Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers? Maak dan gebruik van de SLIM-subsidie. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- of ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Per 1 september 2022 gaat de aanvraag voor de subsidie weer open.


SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

 

Nieuwe omscholingsregeling voor techniek en ICT

Wil je een of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget
Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten. Subsidieregeling omscholing aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

 

RIF subsidie

9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

 

Nederland leert door

Er is aanbod beschikbaar van gratis gesubsidieerde opleidingen in het kader van de regeling ‘Nederland leert door’.  Zie voor de actuele informatie:

NL werkt door of klik hier NL werkt aan werk

Meer weten?

Advies op maat

Marieke Kuper helpt je graag verder. 

Stuur een bericht aan : kuper@modint.nl 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid