Nieuwsbericht

Gelijk speelveld voor directe import van buiten EU

14-12-2020 - Directe import heeft gevolgen voor het gelijke speelveld tussen in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde ondernemers die de regels naleven en buiten de EER gevestigde ondernemers. Modint ondersteunt dan ook het initiatief van staatssecretaris Mona Keijzer om een level playing field te creëren voor de bij Modint aangesloten bedrijven die bijvoorbeeld importeren uit China en zelf met strengere regels en controles te maken hebben.

De SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden publiceerde eerder dit jaar 24 aanbevelingen aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. De adviezen moeten ervoor zorgen dat er een eerlijker speelveld komt voor de detailhandel met online platforms van buiten de EU. Naast betere controle op wet- en regelgeving, wordt er bijvoorbeeld ook op aangedrongen dat de vrijstelling van btw-plicht voor online platforms echt wordt afgeschaft. Het voornemen van het kabinet is om dat per 1 juli 2021 te doen.

Modint onderschrijft, net als koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW, het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan het kabinet om er op toe te zien dat goederen die via (internationale) platforms in Nederland worden verkocht, voldoen aan Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Daardoor kunnen Nederlandse bedrijven eerlijker concurreren.

Centraal meldpunt
In december 2020 heeft staatssecretaris Mona Keijzer gereageerd op het SER-Consumentenaangelegenheden advies 'Directe Import'. De sterke groei van directe import en de bijbehorende gevolgen zijn aanleiding geweest om een adviesvraag in te dienen bij de SER. In een brief aan de Tweede Kamer doet zij een aantal aanbevelingen die het huidige beleid ondersteunen en die aansluiten bij de inzet op passende bindende Europese regelgeving. Daarnaast gaat de staatssecretaris zich inzetten voor een centraal meldpunt waar consumenten en bedrijven terecht kunnen met een klacht of vraag over productveiligheid, inclusief productveiligheid bij directe import.

Op 16 juli 2021 treedt de nieuwe Markttoezichtsverordening in werking. Deze verordening regelt onder andere dat voor een groot aantal producten een aanspreekpunt in de EU moet zijn waar toezichthouders terechtkunnen. Daarnaast faciliteert deze verordening betere nationale en Europese samenwerking tussen productveiligheidstoezichthouders in de EU. Dit gebeurt onder andere door de oprichting van zogeheten verbindingsbureaus. Ook Nederland werkt aan de oprichting van zo’n bureau.

Modint heeft geparticipeerd in de VNO NCW werkgroep die input heeft geleverd aan het onderliggende SER- advies.

De SER heeft haar aanbevelingen in de volgende onderdelen opgesplitst:

  1. Informatie en voorlichting aan ondernemers en consumenten
  2. Online platforms: productveiligheid bij directe import
  3. Toezicht op de productveiligheid en consumentenrechten
  4. Gelijk speelveld tussen ondernemers binnen en buiten de EU
  5. Samenwerking tussen toezichthouders
  6. CE-markering en het Chinese CE-logo

Voor vragen en meer informatie over het SER-advies en de reactie van Staatssecretaris Keijzer: neem contact op met Antonio Barberi Ettaro, barberi@modint.nl