Nieuwsbericht

Bestuursleden MITT gezocht

Modint is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het Sociaal Fonds van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT). De MITT-sector is volop in beweging. Als bestuurslid kun je dan ook echt het verschil voor de sector maken.

In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet en voorbereidingen getroffen om de positionering en de inhoudelijke agenda van de MITT vorm te geven. Het Sociaal Fonds MITT is in de afrondende fase van de fusie met Vakraad MITT en Stichting Opleidingsfonds MITT. Daarmee is een grote stap gezet in de transitie om te komen tot één cao-tafel en één paritaire stichting. Over ongeveer twee jaar zal de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid voor de MITT dezelfde stap zetten. Daarnaast komt er een aparte cao voor de inning van de werkgeversbijdrage (fonds-cao) en zullen de afspraken uit de cao SAVAMITT in de cao MITT worden opgenomen. Dit alles om de herkenbaarheid te vergroten, kosten te besparen en betere afstemming met de cao-tafel te realiseren. Daar bovenop wordt onderzocht of de sector gebaat is bij samenvoeging met de cao Groothandel in Textielgoederen.

Ook inhoudelijk spelen er veel interessante dossiers. De meest in het oog springende is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In de komende jaren zal nog meer focus komen op de inhoudelijke vernieuwing van de cao MITT en zal het Moi-.programma over duurzame inzetbaarheid worden voortgezet. MITT is in beweging en er komen uitdagende vraagstukken op de sector af. Een nieuwe fase breekt aan. Modint zal hier namens de sector richting aan geven, maar kan dat niet alleen. We zoeken daarom bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan deze transitie.  

Het bestuur  

Het bestuur van het Sociaal Fonds MITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden. De helft van de bestuursleden wordt benoemd door Modint en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Het secretariaat van het fonds wordt uitgevoerd door Modint.

Vergaderingen vinden tweemaal per jaar plaats op het Modint kantoor in Zeist en tweemaal digitaal en bedragen maximaal 4 uur. De gemiddelde tijdsbesteding verschilt per week, maar bedraagt in de regel 2 uur per week, uitgezonderd bij vergaderingen. De vacatievergoeding volgens de SER-norm is van toepassing, met een reiskostenvergoeding van €0,28/km.

Jouw werkzaamheden  

Als bestuurslid van het Sociaal Fonds:

  • Geef je richting aan de visie en de doelstellingen van het fonds, waaronder naleving van de cao, het verrichten van onderzoek, het vergroten van participatie op de arbeidsmarkt en het aanvragen en verkrijgen van subsidies in het belang van de sector; 
  • Ben je mede verantwoordelijk voor het innen en beheren van de gelden van het fonds;
  • Neem je bij voorkeur deel aan de werkgeversdelegatie die namens de sector de onderhandelingen voert voor de cao MITT. Deze rol is ook zonder bestuursfunctie te vervullen;
  • Afhankelijk van interesses en expertises, neem je deel aan 1 of meer commissies en/of werkgroepen, zoals de Dispensatiecommissie of werkgroep Duurzame Inzetbaarheid.

Als bestuurder

  • Ben je in staat om een heldere visie op de toekomst van de sector in het algemeen en op arbeidsmarkt en scholing in het bijzonder te ontwikkelen en deze naar alle betrokken partijen op overtuigende en inspirerende wijze uit te dragen;  
  • Beschik je over bestuurlijke ervaring en daarnaast over ervaring in bij voorkeur de mode- en/of de textielsector;
  • Ben je een stevige, evenwichtige persoonlijkheid, die heldere kaders kan schetsen, durft keuzes te maken en ruimte en vertrouwen kan geven aan anderen;  
  • Heb je kennis van en over de cao MITT en de arbeidsmarktsituatie en -behoefte. 

Wil jij je inzetten voor een gezonde bedrijfstak, waarin medewerkers het prettig vinden om te werken en jongeren een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan? Solliciteer dan om hier een bijdrage aan te leveren.  

Voor meer informatie: Neem contact op met Ronald Veldman, senior beleidsadviseur Sociale Zaken (veldman@modint.nl en 06-11 25 98 18). 

Geïnteresseerd? Stuur dan je reactie met cv aan: vanderheijdt@modint.nl.