Nieuwsbericht

Fusie SF MITT, Vakraad MITT en SO MITT

De stichtingen Sociaal Fonds MITT (SF MITT), Vakraad MITT en Stichting Opleidingsfonds MITT (SO MITT) gaan verder als één stichting: Sociaal Fonds MITT. De fusie vindt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 plaats en is de eerste stap in de vernieuwing die Modint binnen de MITT wil realiseren. Door de fusie neemt SF MITT de taken van de andere stichtingen over en vergroten we de herkenbaarheid, verminderen we de werkdruk en verlagen we de kosten. 

De afgelopen jaren kende de MITT een vijftal stichtingen. Naast de drie reeds genoemde stichtingen kent de sector ook nog de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid MITT (SAVAMITT) en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds MITT (Bpf MITT). Doordat de meerwaarde van de verschillende stichtingen is komen te vervallen of komt te vervallen, heeft Modint met de vakorganisaties afspraken gemaakt om een aantal vernieuwingen door te voeren. 

Waar werken we naartoe?

Modint werkt samen met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie toe naar één cao-tafel met drie cao’s:

  • Een arbeidsvoorwaarden-cao (de huidige cao MITT);
  • Een fonds-cao voor inning van de werkgeversbijdrage. Dit is nu nog geregeld in artikel 6.3 van de cao MITT;
  • Een cao voor de private aanvulling WW en WGA (cao PAW) . Deze cao bestaat al en loopt door tot in ieder geval 1 oktober 2027.

Op termijn wordt de cao SAVAMITT in de cao MITT opgenomen. SF MITT is dan een bevoegd en uitvoerend orgaan voor de cao MITT en de fonds-cao.  Daarnaast blijft de sector een eigen pensioenreglement en pensioenfonds houden.