Nieuwsbericht

Realisme versus ambitie: Modint reageert op Euratex Manifest richting Europese verkiezingen

De Europese brancheorganisatie Euratex heeft in het kader van de Europese verkiezingen van 2024 een “Manifest” gepubliceerd, waarin zij beleidsaanbevelingen doet vanuit de Europese textiel- en kledingindustrieën. Men stelt dat tot 80% van de beleidsmaatregelen die bedrijven raken, op Europees niveau besloten worden, reden waarom ook Modint deze processen actief volgt. Het is cruciaal dat de Europese besluitvormers te geïnformeerd worden over de behoeften, uitdagingen en verwachtingen van de textiel- en kledingindustrie. Modint onderschrijft het manifest. Samen met Europese collega’s streven we naar een doelmatige en proportionele transitie van de EU kleding- en textielsector.

Het belang van onze sector kan niet genoeg benadrukt worden, je hoeft maar om je heen te kijken of je ziet en voelt textiel. Het loopt als een rode draad door ons leven. Van dagelijkse producten, denk aan kleding, interieur en tapijt, tot de medische en technische producten die bepalend zijn voor de wereld, zoals brandweerpakken, autogordels en dijkbescherming. De Europese kleding- en textielsector is veel breder dan mode. Voor bijvoorbeeld tapijtbedrijven is een Europees gecoördineerde en geleidelijke UPV cruciaal om een circulaire economie mogelijk te maken. Men kan vinden dat Nederland voor de Europese troepen uitloopt, maar voor alle takken van de textielsector geldt dat Europees-gecoördineerde wetgeving, en sectorsamenwerking noodzakelijk zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Sectoren kunnen hier van elkaar leren en de ervaring die we nu opdoen binnen de Stichting UPV Textiel wordt op Europees niveau als ambitieus, maar waardevol gezien en kan juist de opmaat tot harmonisatie zijn.

Er is aandacht nodig voor realisme versus ambitie: Bedrijven zijn goed in staat om een transitie te maken en volgens internationale richtlijnen de juiste principes toe te passen. Om dit mogelijk te maken moeten we wel met elkaar zorgen voor het juiste klimaat.

We vragen overheden in te zien dat bedrijven best willen en kunnen investeren wanneer er voldoende aandacht is voor zekerheid en consistentie in beleid op langere termijn, wanneer er sprake is van een gelijk speelveld waarop voor iedereen dezelfde regels gelden en waar lasten juist voor het MKB op te brengen zijn. Zowel Modint als Euratex hameren op de rol en het belang van het MKB omdat dat het aller-allergrootste deel vormt van de bijna 200.000 Europese bedrijven in textiel en kleding met 1,3 miljoen banen.

We merken echter bij het nader lezen van het Euratex Manifest op dat het stuk over de rol van de consument en de eindgebruiker veel meer uitwerking vraagt. We zitten immers in de fase van het herijken van consumptie, waarde-creatie en businessmodellen. Overheden, bedrijven, werknemers en professionele eindgebruikers en consumenten zullen samen moeten werken in deze transitie.

Tenslotte onderschrijven we het Euratex Manifest waar het gaat om het belang van het bevorderen van onderzoek en kennisontwikkeling op alle niveaus. Het zet Nederland op de kaart als een vooraanstaand land in de technologische vooruitgang en creativiteit. Centrale regie is onmisbaar met digitalisering en duurzaamheid als kernbegrippen die voor alle schakels in de keten apart ingevuld moeten worden. Juist het samen met alle schakels in de keten uitwisselen van kennis en informatie om elkaar beter, efficiënter, rendabeler en verantwoorder te laten handelen biedt toekomst. Dit zal zelfs meer contractueel vastgelegd moeten gaan worden, ook die beweging zien we als Modint al.

Op al bovenstaande onderwerpen volgen we bij Modint de Europese ontwikkelingen, maar werken we in de eerste plaats samen met onze eigen leden, overheden, kennisinstellingen en andere stakeholders zoals NGO’s. Met de koplopers onder de bedrijven, die innovaties aanjagen, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. We zorgen tegelijkertijd dat een zo groot mogelijke groep bedrijven aansluit op de nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen voor maximale impact.