Nieuwsbericht

Gezamenlijke suggesties voor verdeling van pijn in de keten

07-04-2020 | Modint, FGHS en INretail doen bij deze gezamenlijk suggesties aan leveranciers en retailers om de pijn, die de uitbraak van het Coronavirus voor bedrijven veroorzaakt, te verdelen en hopelijk tot goede oplossingen te komen.

De huidige situatie

 • Goederen die wel vanuit productie en de leveranciers naar de winkel gaan, maar  gemiddeld 75% minder in de winkels verkocht wordt, waarmee de liquiditeit dus niet terug kan stromen.
 • Overheidsmaatregelen bieden tot nu toe te weinig soelaas voor seizoengebonden bedrijven, waardoor ketenpartners in eerste instantie op elkaar zijn aangewezen.
 • Eerder al riepen een groot aantal brancheorganisaties in mode, schoenen en sport op tot coulance en gezond onderling overleg.
 • Partijen zijn natuurlijk al in druk overleg en de voorstellen die men elkaar nu doet variëren van zeer genereus en meedenkend tot helaas ook een starre houding.

Gezamenlijk doel is continuïteit op lange termijn
De bedoeling van overleg tussen partijen, met name leveranciers en retailers, is om de continuïteit van de branche op korte termijn (huidige facturen), middellange termijn (leveringen hoog-zomer + facturen) en langere termijn (leveringen najaar/winter 2020 + facturen) te garanderen voor retailer en leverancier. We horen dat velen dit overleg al voeren en hebben de volgende suggesties  om voor alle partijen een “leefbaar” resultaat te kunnen bereiken.

Hieronder een aantal suggesties die in combinatie mogelijk zijn:

 • Ingaand op 1/3/2020 kunnen retailers op de originele leveringsdatum 3 maanden lang de producten inkopen met een (extra) korting op van XX% van de inkoopprijs.
 • Deze korting geldt voor retailers die dan ook alle goederen accepteren die zijn georderd (geen cherry picking) en dus geen orders annuleren/weigeren.
 • Afhankelijk van het inkoopritme dienen partijen ook afspraken te maken over orders voor najaar/winter. Zowel qua afgeven van orders als het moment van uitleveren.
 • De retailer houdt zoveel mogelijk vast aan full price doorverkoop of geringe kortingen aan de consument.
 • Leveranciers verlichten de pijn bij de winkels door waar mogelijk tussenleveringen van niet hoog-modisch goed over te slaan en weg te leggen tot later in het jaar, of zelfs volgend jaar.
 • Retailers van hun kant proberen ook een carry-over naar latere perioden te bewerkstelligen.
 • In onderling overleg kan een verlenging van de valutatermijn worden afgesproken.
 • Dit kan een moment zijn om ook op langere termijn het businessmodel te herijken.
 • Leveranciers, pas de uitlever momenten aan, aan het klimaat en ga niet mee met de extreem vroege leveringswensen van retailers.
 • Retailers evenzeer, pas de seizoenen aan, aan het klimaat.

Deze maatregelen zijn er allemaal op gericht om de aantallen naar beneden te brengen en dat wat verkocht kan worden tegen een verantwoordde prijs te verkopen. We hopen met deze oplossingsrichtingen de pijn eerlijk te verdelen in de keten. De signalen uit de markt bevestigen het al. Veel leveringen zullen later in delen of niet gaan plaats vinden. En beurzen worden gecanceld of naar een later tijdstip verplaatst.

Breder pakket aan maatregelen
Naast bovengenoemde afspraken tussen de bedrijven onderling, zullen we als organisaties een beroep blijven doen op steun van de overheid en andere ketenpartijen als verhuurders, banken, kredietverzekeraars en Retailservice organisaties. Deze steun zal erop gericht moeten zijn de boven beschreven oplossingen te versterken. De slagingskans van deze steun zal vele malen groter zijn wanneer partijen het ook ten eerste onderling eens kunnen worden.

Namens Modint, FGHS en INretail

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid