Nieuwsbericht

Positie Modint Due Diligence maatregelen

16-12-2020 | De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 48 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu, ook wel due diligence genoemd.

Due diligence is een flexibel MVO management systeem waarbij wordt gestuurd op het aanpakken van de hoogste risico’s in de keten (zie figuur hieronder) en daar transparant over te zijn.  Het vraagt om een stevig MVO beleid, kennis van product en keten en om ketensamenwerking. Modint zet zich in voor een praktische vertaling van internationale richtlijnen op Due Diligence. Dit doen we binnen het convenant, maar ook door middel van adviesgesprekken en het ontwikkelen van tools en bijeenkomsten voor alle leden. Hier vind je de guidance van de OESO (in het Engels OECD) specifiek voor de kledingsector.

Beleidsmaatregelen mix 

De Europese Commissie(DG Justice) heeft in April 2020 aangekondigd dat er mogelijk een voorstel tot verplichtende due diligence maatregelen volgen in het voorjaar van 2021, omdat vrijwillige maatregelen niet tot de nodige resultaten hebben geleid en omdat een algemene due diligence verplichting tot een level playing field voor bedrijven zal leiden. De inzet is gericht op alle sectoren en op de eerstelijns leveranciers, maar het is nog niet duidelijk voor welke grootte bedrijven het gaat gelden. Lara Wolters van het Europees Parlement heeft in September 2020 een “draft opinion” verzorgd met daarin voorstellen voor EU wetgeving op het verplichten van Due diligence die verder gaat dan het voorstel van DG Justice.

In Nederland heeft Buitenlandse zaken op 16 oktober 2020 een mix van beleidsmaatregelen gepubliceerd ‘Van voorlichten tot verplichten’ op basis van consultatie van verschillende stakeholders. Kernelement van de nieuwe doordachte mix is een brede due diligence verplichting (voor alle sectoren). Die verplichting zal er primair op gericht zijn om achterblijvers in beweging te krijgen door hen te verplichten verantwoord te ondernemen. In lijn met de constatering van de SER verwacht het kabinet dat een verplichting kan bijdragen aan een gelijker speelveld onder Nederlandse bedrijven, omdat ook achterblijvers moeten gaan voldoen aan de OESO-richtlijnen.

In het voorjaar van 2021 wordt bekeken of er EU maatregelen volgen en anders kunnen we in Nederland dwingende maatregelen verwachten. Er zal een toezichthouder en een steunpunt worden ingericht, ook met oog op wet zorgplicht kinderarbeid die hoogstwaarschijnlijk in januari 2022 van kracht gaat

Positie Modint

Modint stuurt op Europese wetgeving in plaats van nationale wetgeving vanwege het level playing field voor bedrijven en de impact. We willen geen lappendeken aan verschillende regels. We willen ook dat de regels gaan gelden voor alle bedrijven die op de Europese markt verkopen. We zien kansen in breder georiënteerd internationaal speelveld, omdat we meer kunnen bereiken in Europese multi-stakeholder samenwerking.

Modint pleit ervoor conform internationale richtlijnen van de OESO te opereren en zo om alle bedrijven te betrekken die internationaal opereren, ook het MKB, waarbij rekening wordt gehouden beperkte capaciteit, inkoopmacht en invloed in de keten. We vragen een integrale benadering als het gaat om arbeidsomstandigheden en milieu. Due diligence is een flexibel MVO management proces waarin het moet gaan om de inspanning die een bedrijf levert om risico’s in de keten aan te pakken en verantwoordelijkheid beperkt op basis van de invloed en afstand tot het issue in de keten.

Modint pleit in Nederland voor een Textiel Pact waarin de convenantsthema’s (vanuit OECD soft law framework) en circulair ondernemerschap (incl. Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid- UPV) worden onder gebracht. We willen het bedrijven makkelijker maken door in te zetten op beleidscoherentie en financiële mogelijkheden en zo draagkracht.

Modint raadt aan binnen het kader van de beleidsmix de learnings en tools van het convenant te gebruiken, dus zoveel mogelijk voor de sectorspecifieke aanpak als het gaat om het steunpunt en toezicht.

Modint heeft een eigen standpunt voor beleidsmakers uitgewerkt met aan aantal andere like minded  EU brancheverenigingen, die hier te vinden is.

Bovendien heeft Modint in de werkgroep van Euratex meegewerkt aan de volgende EU positie, die rekening houdt met de positie van meer brancheorganisaties. Hier vind je de gemene deler van  verschillende posities.  

 

Due Diligence Processtappen (AGT)

                   Due Diligence processtappen (AGT)