Transitievergoeding

Werknemers kunnen aanspraak maken op een transitievergoeding wanneer de werkgever besluit het dienstverband te beëindigen. Een medewerker kan ook aanspraak maken op de transitievergoeding als de werkgever het dienstverband niet verlengd.

Aanspraak maken

Een werknemer dient binnen drie maanden na het einde van het dienstverband aanspraak te maken op de transitievergoeding. Anders komt het recht op de  transitievergoeding te vervallen.

Wanneer wel

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding een derde bruto maandsalaris (huidige salaris) voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Dit is ongeacht de leeftijd van de werknemer en hoelang de werknemer al in dienst is. Over de periode die de werknemer korter in dienst is dan een jaar, heeft de werknemer aanspraak op een evenredig deel.

De periode waarin de werknemer voor zijn/haar achttiende verjaardag gemiddeld ten hoogste twaalf uur per week arbeid heeft verricht, worden niet meegeteld.

Wanneer niet?

In sommige gevallen is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd als de werknemer:

 • Van wie het dienstverband is beëindigd nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte.
 • Van wie het dienstverband is beëindigd de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Een redelijk aanbod tot verlenging van het arbeidscontract afslaat.
 • Binnen 6 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst toch een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de werkgever.

Verder is het zo dat de transitievergoeding niet verschuldigd is bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Er kan overigens wel een transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslagname door de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Tenslotte is er geen transitievergoeding verschuldigd indien de werkgever in staat van surseance van betaling of faillissement verkeert.

Hoogte vergoeding

De transitievergoeding bedraagt in 2022 maximaal € 86.000 of maximaal een jaarsalaris als het loon hoger is dan dat bedrag. Een berekening kan worden gemaakt via de rekentool van de Rijksoverheid.

Compensatieregelingen

De compensatieregeling transitievergoeding in verband met bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden is per 1 januari 2021 in werking getreden

Kleine bedrijven die de activiteiten stoppen wegens pensioen (gerelateerd aan de AOW-leeftijd) of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag. De aanvraag voor compensatie kan worden ingediend bij het UWV.

Voor de compensatie gelden een diverse voorwaarden, zoals: 

 • Er moet sprake zijn van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap. Onder omstandigheden kan ook een BV of een NV gebruik maken van de compensatieregeling. 
 • De eigenaar/ werkgever zal tenminste 2 jaar aan de onderneming verbonden moeten zijn.
 • De regeling geldt alleen voor kleine bedrijven die niet meer dan 24 werknemers in dienst hadden (begin kalenderjaar) in het jaar voor het indienen van de ontslagaanvraag.
 • Er moet minimaal één werknemer worden ontslagen door middel van een UWV-procedure;
 • De onderneming mag pas na 1 januari 2021 de bedrijfsactiviteiten eindigen en de  transitievergoeding mag pas betaald worden op of na 1 januari 2021. Er geldt dus geen terugwerkende kracht ten aanzien van deze regeling.

Naast deze belangrijke voorwaarden zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan de compensatieregeling. Ook bij de bedrijfsbeëindiging zal je tegen juridische zaken omtrent ontslag aanlopen. Juridische begeleiding hierbij achten we daarom van belang. Onze juristen informeren je graag verder en kunnen je ondersteunen bij het doorlopen van dit proces.

Compensatieregeling langdurige arbeidsongeschiktheid

De compensatieregeling is door de overheid in het leven geroepen voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever komt in aanmerking voor compensatie als:

 • Het dienstverband op initiatief van de werkgever is beëindigd vanwege 2 jaar ziekte en nadat het opzegverbod (wegens ziekte) is verlopen;
 • De werknemer op grond van de wet recht had op de transitievergoeding;
 • Gedurende 2 jaar ook het loon is doorbetaald (althans, het deel waartoe de werkgever verplicht was);
 • De werkgever ook daadwerkelijk de ontslagvergoeding heeft betaald.

Je moet ook aan alle normale criteria voor ontslag bij 2 jaar ziekte hebben voldaan. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een lopende loonsanctie door UWV, geen herstel mag  worden verwacht binnen 26 weken en geen herplaatsingsopties zijn elders binnen het bedrijf. Het is nog wel de vraag of UWV daarop streng zal controleren. Houd er in ieder geval rekening mee dat dit gevraagd kan worden.

Hoe vraag je de compensatie aan?

De compensatie kun je aanvragen bij het UWV via hun website. Je moet dan ook bewijzen meesturen. Je kunt in ieder geval denken aan de volgende bewijzen:

 • Beëindigingsovereenkomst of opzegbrief + ontslagvergunning van UWV;
 • Loonstroken van de gehele ziekteperiode;
 • WIA-beslissing van UWV met arbeidskundige rapportage (naam van de behandelend bedrijfsarts);
 • Gegevens die gebruikt zijn voor berekening transitievergoeding (geboortedatum, datum indiensttreding, datum uitdiensttreding en brutosalaris + vaste looncomponenten +  vakantiegeld);
 • Betaalbewijs van de transitievergoeding, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Het kan zijn dat UWV nog meer informatie wil ontvangen.

Voor ontslagsituaties vanaf 1 april 2020 geldt dat je binnen 6 maanden na betaling van de ontslagvergoeding, de aanvraag bij UWV moet hebben gedaan.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid