Nieuwsbericht

MODINT-voorwaarden, Lockdown & Leveren

14-01-2021 - Veel leveranciers verkeren met hun retailers in de situatie dat de winkel van de afnemer door de lockdown verplicht gesloten is en de retailer daarbij ook nog veel oude voorraad heeft. En er staat inmiddels een nieuwe levering klaar, die eerder werd opgeschort vanwege de betalingsproblemen van de afnemer. Harald von Poppe, senior jurist Modint Credit & Finance, geeft in dit artikel juridische duiding op deze actuele situatie. Samenwerken blijft hierbij het uitgangspunt.

 

Juridisch gezien lijkt het uitgangspunt - ondanks de lockdown en de COVID-problematiek - nog steeds, dat er niet zonder meer sprake is van overmacht/ onvoorziene omstandigheden/ redelijkheid & billijkheid die er toe leiden, dat de betreffende klaarstaande order volledig geannuleerd kan worden door de afnemer zonder dat deze schadeplichtig wordt. Anderzijds neigt de situatie nu wel dermate richting overmacht/ onvoorziene omstandigheden dat in redelijkheid en billijkheid het erop lijkt, dat de afnemer ten aanzien van de klaarstaande levering ook niet altijd zonder meer tot volledige afname en betaling gedwongen kan worden (of bij weigering afname goederen door afnemer, de ontbinding door leverancier van de order, waarbij afnemer aansprakelijk wordt voor de volledige schade die leverancier lijdt).

Ongewisse situatie
De specifieke omstandigheden van het concrete geval zullen ook een rol spelen bij de vraag in hoeverre het risico bij de afnemer of bij leverancier dient te komen te liggen. Zo is bijvoorbeeld de vraag aan de orde of het voor de afnemer feitelijk onmogelijk is de goederen aan te nemen en op te slaan en of men de goederen bijvoorbeeld in het kader van een webshop nog verkopen kan. Ook is daarbij relevant wanneer de order werd gesloten en of men op dat moment de lockdown kon voorzien of niet en of er algemene voorwaarden gelden, die een dergelijke situatie regelen.

Kortom, juridisch een ongewisse situatie, waarbij in het algemeen geen van beide partijen volledig het gelijk aan zijn kant lijkt te hebben.

Water bij de wijn
Met het oog op het eerdergenoemde zal daarom nog meer de nadruk op overleg tussen leverancier en afnemer gelegd moeten worden, waaruit een redelijke oplossing zou moeten komen, waarbij beide partijen water bij de wijn doen en daarmee weliswaar nadeel ondervinden, maar die ook voor beide partijen uiteindelijk redelijk en acceptabel is.

In feite was dit ook al het advies inzake de eerdere problemen, in het begin van de COVID pandemie, maar het verschil is dat nu de leverancier ook juridisch wat minder sterk kan staan door de lockdown. Immers, door de lockdown zal ook de leverancier nu minder snel kunnen stellen dat de afnemer zonder meer alle bestelde goederen moet afnemen en betalen, zeker nu de lockdown met drie weken is verlengd. 

Hoe dan ook, ten aanzien van de totaal onwillige afnemer, die niet wil onderhandelen en volledig weigert de klaarstaande goederen af te nemen en te betalen, staan voor de leverancier op zich juridisch nog altijd twee middelen open om die impasse te doorbreken: afnemer juridisch via de rechter dwingen tot afname en betaling (in dat geval dienen de goederen gereserveerd te blijven) of de order eenzijdig te ontbinden als het duidelijk (en bewijsbaar) is dat afnemer niet zal afnemen en betalen en de afnemer aansprakelijk stellen voor de schade (en hiervoor zo nodig juridische stappen ondernemen).

Zoals hiervoor al uiteen werd gezet, is de afloop van dergelijke juridische stappen onzeker. Daarbij zal uiteraard ook nog afgewogen moeten worden of de proceskosten en het procesrisico opwegen tegen de eventuele baten, zeker als de afnemer ook nog  in financieel slecht weer verkeert en niet kan betalen.

Juridisch is een dergelijke kwestie niet goed op te lossen: voorkeur geniet nog steeds het praktische overleg met elkaar om zo tot een oplossing te komen.

Meer weten en mee praten over dit onderwerp? 

We organiseren hierover speciaal voor Modint Terms & Conditions leden een Teams-bijeenkomst op donderdag 21 januari vanaf 14.00 uur 

Meld je hier aan 

Overige Modint-leden die belangstelling hebben kunnen zich ook aanmelden en zullen na afstemming beperkt worden toegelaten tot deze besloten bijeenkomst.  Wil je ook deelnemen, stuur dan een e-mail met een verzoek naar info@modint.nl

Vragen?

Stel ze aan Modint-jurist Bert Schmidt schmidt@modint.nl of Modint Credit & Finance via info@modintcredit.com