Blog

Denk & werk mee aan een circulaire & duurzame kleding- en textielsector

15-07-2020 | De afgelopen maanden is de sector niet alleen getroffen door de coronacrisis maar zijn er ook twee zeer belangwekkende beleidsdocumenten verschenen die in normale tijden al veel impact hebben, laat staan in deze tijd.Maar 1,5 meter afstand houden heeft in deze geen zin, wel lezen en nadenken hoe we dit mee kunnen nemen in het opnieuw vormgeven van de sector en de business. Immers beide documenten sluiten nauw aan bij het Sectorplan Circulair Textiel dat we vorige zomer met u hebben besproken en bij de minister op tafel hebben gelegd als input voor het Beleidsplan Circulair Textiel 2020-2025.

Natuurlijk is op het ministerie geen copy-paste gedaan, maar de uitgangspunten van het sectorplan lezen we wel terug. Het wordt een ingrijpende transitie waar we als sector het belang van inzien maar steun bij nodig hebben – en krijgen – om de vele technische en organisatorische vernieuwingen te realiseren. We pakken daarbij circulair en verantwoord samen onder het Textielpact. Daarmee bepleiten we een eenduidige en samenhangende beleidsaanpak.

En natuurlijk zijn er ambitieuze beleidsdoelstellingen geformuleerd, wat aangescherpt vanuit ons sectorplan, maar nog niet helemaal eenduidig. Dus daarover moeten we nog in gesprek. Die dialoog zal na de zomer worden gestart in het netwerkoverleg dat met de stakeholders gaat worden gevoerd. Modint en INretail zitten daarbij prominent aan tafel met gemeenten, textiel-inzamelaars en sorteerders en verwerkers en recyclers van gebruikte kleding en textiel (alles wat in de textielbak kan en mag).

Aan die netwerktafel zal ook meer duidelijkheid komen over de vele onderzoeken die door het Ministerie van IenW zijn toegezegd, naast de al verschenen rapporten over de Textielafvalberg, Fast Fashion en de Samenstellings-labeling.

‘eigen’ UPV

En, onvermijdelijk, de gesprekken over de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid). We hebben in ons Sectorplan al het commitment uitgesproken om daarover in gesprek te gaan. Dit jaar zouden we een hoofdlijnenakkoord sluiten, om vervolgens in 2-3 jaar het systeem in te richten. Het Ministerie begrijpt dat daar ‘de corona’ tussen is gekomen, dat betekent nu (even/voorlopig – wie zal het zeggen) geen draagkracht, maar nog steeds wel draagvlak om vanuit de sector financiële middelen op te brengen om verantwoordelijkheid voor ‘onze’ afvalberg te nemen … maar dan wel met circulaire ambities en ook om samen te werken aan een duurzame kleding en textiel keten (Convenant). Ook dat wordt door het Beleidsprogramma gehonoreerd evenals de ruimte die we krijgen om een UPV-systeem te ontwikkelen dat vervolgens Algemeen Verbindend kan worden Verklaard (ge-AVV-ed in het Haags) mits er voldoende draagvlak is bij jullie, de bedrijven. Het alternatief dat we een UPV-heffing opgelegd krijgen waar we verder geen invloed op hebben laten we graag links liggen.

En tenslotte – met de DCTV werken we samen met de Denim Deal. De ambitie is om zo snel als mogelijke in een volgend seizoen met NL (denim)brands 1.000.000 jeans met 20% gerecyclede content (van gebruikte jeans uit de Nederlandse textielafvalberg) in de markt te zetten. Passend binnen ieders eigen branding!  Heb je hiervoor belangstelling? Stuur me dan een bericht.

Benut deze zomer om mee te praten en te denken over een doelmatige en proportionele UPV. We hebben jouw business inzichten nodig om tot een goede regeling te komen. Ik hoor graag van je !

 

Peter Koppert
Milieu, technische aspecten, MVO

Peter Koppert