Nieuwsbericht

Verantwoord ondernemen in crisistijd

update 04-06-2020 | In deze onverwachte, uitzonderlijke en ongekend zware tijd doen brancheorganisaties een dringend beroep op alle spelers in de keten om er voor elkaar te zijn. Samen moeten we erover nadenken hoe wij de problemen en risico’s in de keten kunnen ondervangen, verdelen en compenseren. Nu en in de toekomst. Er is flexibiliteit, wederzijds begrip, visie, verantwoordelijkheid en solidariteit nodig. We roepen alle partijen op wij om het maximale te doen wat binnen ieders individuele mogelijkheid ligt. Op deze pagina plaatsen wij berichten handige links en berichten.

 

 

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

De partijen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen 3 juni 2020 bedrijven op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten. Tijdens een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de sector, gaf minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan dat bedrijven, consumenten en overheid samen deze crisis te lijf moeten om aan een duurzamere toekomst te werken. Lees verder >>

 

Gezamenlijke oproep internationale MVO-organisaties

Tien internationale organisaties die werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen op 21 april 2020 een oproep tot dringende maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. In de gezamenlijke verklaring uiten de stakeholders waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hun bezorgdheid over de gezondheid en het levensonderhoud van miljoenen kledingarbeiders en hun families. Samen vertegenwoordigt de coalitie bijna 2000 kledingmerken en retailers die zich inzetten voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Lees de volledige oproep >>

 

Beoordelingscyclus bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel gaat gewoon door

Eerder berichten we over een zeer waarschijnlijke versoepeling van de verplichtingen die bedrijven moeten nakomen binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit had eerder  nog een sterke voorkeur van de stuurgroep en met name van Modint en INretail, maar na consultatie van bijna alle ondertekenaars is besloten toch de doorgaande beoordelingscyclus in gang te zetten. Circa 70-80% van de bedrijven heeft toegezegd aan het secretariaat dat het hen wel lukt om de (administratieve en inhoudelijke) verplichtingen na te komen. Dit betekent dat alle aangesloten bedrijven toch de Due diligence vragenlijst en het plan van aanpak moet indienen voor de zomer. In de inhoud van de plannen zal sterk rekening moeten worden gehouden met de huidige crisis en redelijke en billijke investering van het bedrijfsleven in IMVO management. IMVO management zal nu gaan over de dialoog in de keten, liquiditeit, kredietmanagement, het in kaart brengen en aanpakken van de huidige risico’s waar het kan (bijv. inzetten op naleven contracten/lonen werknemers in de keten) en verantwoord inkoopgedrag.

Neem contact op met Nienke Steen voor vragen en/of opmerkingen.

 

Geen tijd voor administratie, maar ketensamenwerking

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren een MVO-beleid opgesteld waarbij Due Diligence het uitgangspunt is. Het is een continu proces van het scannen en aanpakken van mogelijke risico’s in de keten op het schenden van mensenrechten en het schaden van het milieu. Nu in tijden van Corona is de focust verlegt op:

  1. Het levensvatbaar houden van bedrijven.
  2. Behoud van werkgelegenheid
  3. Goede afspraken maken in de bedrijfskolom met als doel samen de crisis economisch te overleven in plaats van het afwentelen van risico’s en kosten.

 

De industrie staat wereldwijd op zo’n kop. Audit, controles en het treffen van maatrelen zijn bijna niet mogelijk. Dit vraagt om begrip en praktische oplossingen vanuit de verschillende stakeholders in dit veld. Zo zijn INretail en Modint al in overleg met het ministerie van I&W en het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding & Textiel om de lopende zaken in de huidige context te plaatsen.  

Verantwoord ondernemen: Terug naar de kern

John Ruggie (Professor in Human Rights and International Affairs at Harvard University) heeft voor de VN een human rights framework opgesteld met 3 principes die bedrijven, overheid en werknemers aangaan in alle tijden:

  • Protect:De overheid moet bescherming bieden tegen het schenden van mensenrechten door derde partijen.
  • Respect: Het bedrijfsleven moet mensenrechten respecteren
  • Remedy:Gedupeerden moeten toegang hebben tot genoegdoening

Op dit moment is het bedrijfsleven druk met liquiditeit, crisisberaad, de NOW regeling, zorg voor de werknemers  en het bespreken van risico’s en kosten met ketenpartners om de zaak overeind te houden. Overheden en Multilaterale organisaties  zijn nu  nodig om de daar in te springen waar het bedrijfsleven met zijn rug tegen de muur staat. Bedrijven kunnen nu gezien hun benarde liquiditeitspositie, maar beperkte interventies doen. De crisis in productielanden is ongekend. Productieorders worden wereldwijd gecanceld en ook deze  landen zitten in een lockdown. Massa-ontslagen dreigen met grote onlusten tot gevolg. Brands en retailers kunnen deze lonen niet zelf compenseren daar zijn van hun eigen overheid als looncompensatie krijgen.  Dat wil niet zeggen dat bedrijven geen oog meer moeten hebben voor  misstanden in de keten en zeker niet als het samenhangt met eigen maatregelen.

Het MVO- beleid blijft staan, waar het kan kunnen supply chain/MVO managers helpen met het herijken van verantwoord ondernemen in crisistijd, wat voor elk individueel bedrijf anders zal zijn en zal afhangen van draagkracht. Draagvlak voor internationaal verantwoord ondernemen is er nog steeds en dat zal onomkeerbaar zijn. Het respecteren van ketenpartners staat voorop en daarmee ook het respect voor alle mensen die in de keten werkzaam zijn. Als industrie doen we ons best, ook voor hen.

UN Global Compact geeft hier advies t.a.v. ethisch ondernemen in deze crisisperiode verdeeld onder de kopjes mensenrechten, milieu en corruptie. Bekijk hieronder ook de links naar informatie van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) en de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OECD).

Wat betekent dat in de praktijk?

Inkooppraktijk

In hoeverre kan je nu waarborgen als bedrijf dat je werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden in je keten standhoudt, terwijl je eigenlijk om uitstel van betaling moet vragen of leveringen annuleren om de continuïteit van je eigen bedrijf in stand te houden? Wat heb je opgenomen in je beleid t.a.v. inkoopvoorwaarden? In hoeverre kun je de bestaande afspraken nu nog naleven? Het is zaak om in gesprek te gaan met je fabrikant en afnemer als bestaande afspraken niet meer kunnen worden nageleefd. Denk aan betaal- en leveringsafspraken, maar ook aan de komende productieplanning. Waar kosten op verantwoorde wijze gesneden of gedeeld kunnen worden en op creatieve wijze nog omzet kan worden gemaakt moet direct gehandeld worden. Er kan met ketenpartners gekeken worden naar (krediet)verzekeringen en overheidssteun in landen waar de ondernemers en werknemers zich bevinden. (zie het OECD report hieronder). Modint en INretail onderzoeken ook de mogelijkheden voor internationale steun.

Te allen tijde moeten we een eenzijdige benadering voorkomen door oog te hebben voor elkaars situatie. Waar de nood het hoogst is moeten ketenpartners elkaar zoveel mogelijk bijstaan en ruimte geven. Waar het echt niet anders kan moet gekeken worden naar een verantwoorde manier van afbouwen, met oog voor de ondernemer, maar ook voor de werknemers.

Graag halen we Darwin hier nog even aan. Die bedrijven overleven die zich het best kunnen aanpassen aan huidige ontwikkelingen, niet de sterkste of de slimste. Dat vraagt om versterken van partnership, open communicatie, kosten snijden waar het kan en veel creativiteit en welbegrepen solidariteit.

Wat kun je als Supply Chain/MVO manager doen?

De rol van de MVO-manager (ofwel MVO-management) verandert in tijden van crisis. Het gaat nu veel meer om het faciliteren van de dialoog met ketenpartners dan het regelen van de volgende audit. Verken de situatie bij je ketenpartners en leg je eigen problemen uit. Luister naar elkaar en ontdek waar nog een beetje ruimte zit. Zo ontstaat er meer begrip voor ieders situatie en gezamenlijke creativiteit om tot deeloplossingen te komen. Dat kan gaan om het verlengen van betalingen, gespreid betalen, kredietverzekeringen, overheidssteun, personeelszaken (in de keten arbeidsomstandigheden). Overleg wat het betekent voor werkgever en werknemers en maak een phase out plan. Probeer te komen tot de oorzaken en gevolgen en het ergste te voorkomen. Dat de MVO-manager of MVO als thema betrokken moet worden bij het maken van belangrijke beslissingen staat voorop.

Richtlijnen van stakeholders:

International Apparel Federation >>

Fair Wear’s Corona impact on brands and workers guidance document >>

Amfori’s Reponsible purchasing practices guide >>

Leveranciers uit 39 landen hebben gereageerd op de enquête van Better Buying over de uitdagingen voor vraag en aanbod die ze ervaren als gevolg van de coronaviruscrisis, en hoe de aankooppraktijken van hun kopers het bedrijfsleven en de werknemers verder beïnvloeden. Hoewel best practices soms moeilijk te onderscheiden zijn, meldden sommige leveranciers hoe hun afnemers hen door deze moeilijke tijd heen helpen. De richtlijnen bieden een stappenplan voor merken en retailers voor crisisbeheer op korte termijn, met als doel de duurzame samenwerking te behouden.

Better Buying- Special Report Guidelines for “Better” Purchasing Practices Amidst the Coronavirus Crisis and Recovery >>

 

Open communicatie en samenwerking

Afspraken tussen partners liggen vast in een overeenkomst, die voor ieder geval verschillend is. Dit is in de basis het uitgangspunt voor afspraken in deze uitzonderlijke situatie.

Wij willen het belang onderstrepen dat het belangrijk is om in onderling overleg tot regelingen te komen. Eenzijdig opleggen leidt tot grote frustraties. Met name grote marktpartijen hebben een extra verantwoordelijkheid om solidariteit en coulance te tonen. Iedereen begrijpt dat er offers moeten worden gebracht, maar overleg en samen zoeken naar de ruimte moet daarbij het uitgangspunt zijn.  We moeten uit alle macht voorkomen dat we straks verdrinken in juridische procedures met elkaar.

We moeten ook denken aan de periode ná Corona. De oproep van Modint is dat het in de kern gaat om rust en coulance in de branches ten aanzien van handelspartners. Dit zal continu worden herhaald. Vele brancheorganisaties hebben hier al gezamenlijk toe opgeroepen.  Modint ziet helaas ook, dat partijen in hun reactie het korte termijn eigenbelang boven dat van de branches en de sector stellen. Dit terwijl andere partijen, gevoed door intermenselijk contact, wel in staat blijken te zijn de dialoog te zoeken. Om deze reden roepen we nogmaals om vanuit partnerschap te handelen.

De situatie maakt veel los in alle delen van de samenleving. Dus ook in zakelijke relaties. Het overgrote deel van de vragen die wij op dit moment ontvangen hebben op de een of andere manier betrekking op de levering van goederen. En gaat daarmee over de relatie tussen u en uw afnemer of toeleverancier. Deze bijzondere situatie maakt dat er allesbehalve pasklare antwoorden zijn.

 

Handige voorbeeld teksten & berichten van internationale organisaties

De voorbeeldteksten  zijn gebaseerd op het gegeven dat het in dit stadium niet verstandig is om de samenwerking met ketenpartners onnodig op een juridisch niveau te brengen. Het is zijn teksten die kunnen worden gebruikt om de dialoog met elkaar aan te gaan.

 

Voorbeeld tekst aan ketenpartners (NL)

Beste relatie, De huidige Corona-crisis heeft gevolgen voor de samenleving als geheel en dus ook voor onze sector. Volgens een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), getiteld 'COVID-19 en de arbeidswereld: impacts en reacties', roept ILO op tot dringende, grootschalige en gecoördineerde maatregelen in drie pijlers: bescherming van werknemers op de werkplek, het stimuleren van de economie en werkgelegenheid en het ondersteunen van banen en inkomens. We bevinden ons allemaal in deze crisis en op bedrijfsniveau moeten we ons concentreren op ons eigen voortbestaan, onze zakenpartners en alle betrokken werknemers. Dit is geen gemakkelijke taak en het vraagt om partnerschap en het delen van risico's en kosten. Brancheverenigingen hebben iedereen in de sector opgeroepen om wederzijds begrip te hebben voor zakenpartners in de toeleveringsketen. Wij ondersteunen dit en willen waar mogelijk samenwerken. Graag geven wij u meer inzicht in onze huidige situatie. Op dit moment sluiten veel winkels en dalen onze verkopen in een rap tempo. De omzet daalt snel en onze liquiditeit staat onder druk. We zouden het op prijs stellen als we de samenwerking in crisistijd zouden kunnen bespreken. Samen met u willen we de mogelijkheden verkennen en welke praktische oplossingen we kunnen bedenken, voor beide partijen acceptabel. We begrijpen dat iedereen onder druk staat en dat we elkaar moeten helpen waar we kunnen. Ketenpartnerschap zal ons allemaal helpen deze veeleisende periode te overleven. We willen graag een digitaal gesprek plannen om ideeën uit te wisselen en deze kwestie te bespreken. Alvast bedankt, … ..

Example of a letter to your supply chain partners (Int)

Dear business relation, The current Corona crisis is affecting society as a whole and therefore also our industry. According to a new assessment by the International Labour Organisation (ILO), titled ‘COVID-19 and the world of work: impacts and responses’, this situation calls for urgent, large-scale and coordinated measures across three pillars: protecting workers in the workplace, stimulating the economy and employment, and supporting jobs and incomes. We are all in this crisis and on company level we need to focus on our own survival as well of our business partners and in extend all the families that the full supply chain supports. This is not an easy task and it requires true partnership as well as sharing of risks and costs. Trade associations have appealed to everyone in the industry to have mutual understanding among supply chain business partners. We support this position and want to cooperate where we can. We would like to give you more insight in our current situation. Right now shops are closing and our sales is decreasing at a very fast pace. Turnover is declining rapidly and our liquidity is under pressure. We would appreciate if we could discuss our cooperation during the crisis with our partners . Together with you, we want to explore the options and practical solutions we can come up with and which are acceptable for both parties. We understand that everybody is under pressure and that we need to help each other where we can. True partnership will help us all to survive this tremendous period. We would like to schedule a call to exchange ideas and discuss this matter. Thank you in advance, …..

Wat zegt de International Labor Organisation (ILO)?

Volgens een nieuwe beoordeling door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), getiteld 'COVID-19 en de arbeidswereld: impacts en reacties', roept ILO op tot dringende, grootschalige en gecoördineerde maatregelen in drie pijlers: bescherming van werknemers op de werkplek, het stimuleren van de economie en werkgelegenheid en het ondersteunen van banen en inkomens. Uit de beoordeling blijkt dat de economische en arbeidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie de wereldwijde werkloosheid met bijna 25 miljoen kan verhogen. Deze maatregelen omvatten het uitbreiden van de sociale bescherming, het ondersteunen van het behoud van werkgelegenheid (d.w.z. kort werk, betaald verlof, andere subsidies) en financiële en belastingverlichting, ook voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast bevat de nota voorstellen voor fiscale en monetaire beleidsmaatregelen, kredietverlening en financiële steun voor specifieke economische sectoren. De IAO-nota waarschuwt dat bepaalde groepen onevenredig zullen worden getroffen door de banencrisis, die de ongelijkheid zou kunnen vergroten. Deze omvatten mensen met minder beschermde en laagbetaalde banen, met name jongeren en oudere werknemers en ook vrouwen en migranten. Deze laatste zijn kwetsbaar vanwege het gebrek aan sociale bescherming en rechten, en vrouwen zijn oververtegenwoordigd in laagbetaalde banen en getroffen sectoren. Wat kunnen werkgevers doen?

• Het advies van de nationale en lokale autoriteiten in de gaten houden, t.a.v. werkafspraken en belangrijke informatie communiceren naar personeel.
• Beoordeel de potentiële risico's van verstorende effecten op het bedrijfsleven. • Herzie of stel een bedrijfscontinuïteitsplan op dat in overeenstemming is met de richtlijnen van nationale en lokale autoriteiten om de veerkracht van het bedrijf te vergroten en werknemers en hun families te ondersteunen.
• Identificeer en beperk de risico's voor werknemers en andere personen die verbonden zijn met de werkplek als gevolg van blootstelling aan COVID-19.
• Hygiëne op de werkplek bevorderen en de principes van sociale afstand op de werkplek toepassen; de bedrijfsaansprakelijkheid voor werknemersvergoeding beoordelen, met name in sectoren met een hoge werkgerelateerde blootstelling aan COVID-19.
• Advies en ondersteuning zoeken bij werkgevers- en brancheorganisaties die uw zorgen aan de overheid kunnen doorgeven en beleidsmaatregelen kunnen uitstippelen die bevorderlijk zijn voor de veerkracht en duurzaamheid van bedrijven Incl korte film: lees meer 

 

Standpunt OECD: Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

Impact op het MKB en Overzicht overheidssteun diverse landen: Er zijn verschillende manieren waarop de pandemie van het coronavirus de economie, en met name het MKB, aan zowel de vraag- als de aanbodzijde kan beïnvloeden. Aan de aanbodzijde zouden bedrijven een afname van het arbeidsaanbod kunnen ervaren, aangezien werknemers onwel zijn of voor kinderen of andere hulpbehoevenden moeten zorgen terwijl de scholen gesloten zijn en mensen thuis blijven. Maatregelen om de ziekte in bedwang te houden door middel van lockdowns en quarantaines leiden tot een verdere en ernstigere daling van de bezettingsgraad. Bovendien kunnen supply chains worden onderbroken, wat leidt tot een tekort aan onderdelen en halffabrikaten. De OECD zet hier op een rij wat de impact is op MKB en wat er voor overheidssteun is in verschillende landen. Meer info: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680-di6h3qgi4x.pdf Het aanpakken van het Coronavirus Regeringen moeten gezamenlijk beleid bevorderen, in plaats van ze op ongecoördineerde wijze te nemen. Ze moeten economieën een onmiddellijke buffer financieren om de negatieve gevolgen op te vangen en het herstel te versnellen. Dit omvat onmiddellijke uitgaven aan o.a. Bedrijven: - lasten en vertragingen in de belastingbetaling, - tijdelijke btw-verlagingen of uitstel van betaling, - verbeterde toegang tot werkkapitaal via kredietlijnen of staatsgaranties, - speciale ondersteuningspakketten voor MKB, vooral die in diensten en toerisme. Na het hoogtepunt van de crisis moet prioriteit worden gegeven aan een goed gepland investeringsprogramma - gecoördineerd tussen landen - met name in gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en infrastructuur. Vandaag lanceert de OECD, als reactie van op deze crisis, een platform dat tijdige en uitgebreide informatie zal verstrekken over beleidsreacties in landen over de hele wereld, samen met OESO-advies, in sommige gevallen. Er zal ook een reeks beleidsnota's vrijgeven worden over een reeks onderwerpen in het kader van de COVID-19-crisis: over vaccins, belastingen, onderwijs, MKB, enz. We hopen dus dat regeringen in realtime van elkaar kunnen leren de coördinatie te vergemakkelijken en bij te dragen aan de noodzakelijke wereldwijde actie bij het aangaan van deze enorme collectieve uitdaging

 

Position ILO

According to a new assessment by the International Labour Organisation (ILO), titled ‘COVID-19 and the world of work: impacts and responses’, calls for urgent, large-scale and coordinated measures across three pillars: protecting workers in the workplace, stimulating the economy and employment, and supporting jobs and incomes. The assessment notes that the economic and labor crisis created by the COVID-19 pandemic could increase global unemployment by almost 25 million. These measures include extending social protection, supporting employment retention (i.e. short-time work, paid leave, other subsidies), and financial and tax relief, including for micro, small and medium enterprises. In addition, the note proposes fiscal and monetary policy measures, and lending and financial support for specific economic sectors. The ILO note warns that certain groups will be disproportionately affected by the jobs crisis, which could increase inequality. These include people in less protected and low-paid jobs, particularly youth and older workers and women and migrants as well. The latter are vulnerable due to the lack of social protection and rights, and women tend to be over-represented in low-paid jobs and affected sectors. What can employers do? • Monitor advice provided by national and local authorities, including on work arrangements, and communicate critical information to the workforce.
• Assess the potential risks of business disruption. • Review or draw up a business continuity plan that is consistent with guidelines offered by national and local authorities to enhance business resilience and support workers and their families. • Identify and mitigate risks to workers and other persons connected to the workplace arising from exposure to COVID-19.
• Promote workplace hygiene and apply the principles of social distancing in the workplace; assess business liability for workers’ compensation, particularly in sectors with high work-related exposure to COVID-19.
• Seek advice and support from employer and business membership organizations who can channel concerns to the government and shape policy measures that are conducive for business resilience and sustainability Incl short Movie. Go to ILO

OECD report for SME’s

There are several ways the coronavirus pandemic may affect the economy, especially SMEs, on both the supply and demand sides. On the supply side, companies could experience a reduction in the supply of labour, as workers are unwell or need to look after children or other dependents while schools are closed and movements of people are restricted. Measures to contain the disease by lockdowns and quarantines lead to further and more severe drops in capacity utilisation. Furthermore, supply chains may be interrupted leading to shortages of parts and intermediate goods. Herewith an overview of how Corona impacts SME’s and of goverments support in several countries. More info: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680-di6h3qgi4x.pdf Tackling the Corona virus 1. Governments should advance joint policies, rather than taking them in an uncoordinated way. They should finance an immediate buffer to economies to cushion the negative impact and speed up the recovery. This includes immediate spending on e.g. firms: - Charges and tax payment delays, - temporary VAT reductions or deferrals, - enhanced access to working capital through credit lines or state guarantees, - special support packages for SMEs, especially those in services and tourism. A well planned investment programme – co-ordinated among countries – notably in health research, development and infrastructures, should be given priority after the height of the crisis. Today, as part of the OECD’s response to this crisis, they are launching a platform that will provide timely and comprehensive information on policy responses in countries around the world, together with OECD advice, in some cases. OECD will also be releasing a series of policy briefs on a range of subjects in the context of the COVID-19 crisis: on vaccines, taxes, education, SMEs, etc. To help governments learn from each other in real time, facilitate co-ordination, and contribute to the necessary global action when confronting this enormous collective challenge. More info:

 

 

Example of a letter to your supply chain partners (Int)